Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2016-2020

Preambule
S cílem naplnění vize Univerzity Pardubice a ve shodě s hodnotami sdílenými jejím univerzitním společenstvím odvíjejícími se od poslání univerzit je vypracován tento Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2016-2020.


Poslání fakulty
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice plní roli centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, hraje klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

 • uchovává a rozhojňuje dosažené poznání a pěstuje činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační a další tvůrčí činnost,
 • umožňuje v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,
 • poskytuje další formy vzdělávání a umožňuje získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a podílí se tak na celoživotním vzdělávání,
 • hraje aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,
 • přispívá k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracuje s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
 • rozvíjí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako součást svých činností, podporuje společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, podílí se na vzájemném uznávání studia a diplomů, výměně akademických pracovníků a studentů.

 

Vize Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Být mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti a trvale přispívat k rozvoji vědeckého poznání, tvůrčího lidského potenciálu a vyspělých technologií ke zlepšení kvality života a prosperity společnosti.
Být, jako součást jediné instituce univerzitního typu terciárního vzdělávání v Pardubickém kraji, moderní fakultou, informačně otevřenou a dynamicky se rozvíjející v kontaktu s okolním světem.
Podporovat a rozvíjet, jako vnitřně konsolidovaná, stabilní a finančně zdravá fakulta, tvůrčí akademické prostředí, v němž akademičtí pracovníci budou posouvat hranice lidského poznání a předávat své intelektuální bohatství studentům, vychovávat z nich vysoce kvalifikované odborníky pro úspěšnou kariéru v otevřené konkurenci na trhu práce.

 

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice sdílí hodnoty
akademického společenství, a to:

 • uznávání demokratických a morálních principů a akademických svobod,
 • respekt k jedincům, společnosti, životnímu prostředí, materiálním, kulturním a etických hodnotám,
 • kreativní, kritické a nezávislé myšlení a jeho svobodné vyjádření,
 • jednotu ve vzdělání, vědě, výzkumu, vývoji a inovacích,
 • podporu a uznávání různorodosti ústavů fakulty a jednoty fakulty v její celistvosti,
 • partnerství a spolupráci bez rozdílu pohlaví, rasy, kultury a vyznání,
 • kvalitní akademické vzdělání a podporu talentů k excelenci,
 • integrální, vysoce etický rozvoj a sebezdokonalování jednotlivců,
 • hledání inovativních a udržitelných řešení pro domácí i globální výzvy,
 • kvalitu, prosperitu a sociální zodpovědnost.

 

Více informací:

Rozšířit fotografii: 
false