Současnost FES

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 dynamickým vývojem. V současné době nabízí tři bakalářské studijní programy a v jejich rámci deset studijních oborů, tři navazující magisterské studijní programy se šesti studijními obory a čtyři doktorské studijní programy (z toho tři i v anglickém jazyce). Jeden studijní obor je v bakalářském a navazujícím magisterském studiu nabízen i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Novinkou od akademického roku 2014/15 je realizace navazujícího magisterského programu typu joint degree s partnerskou univerzitou Litvě. V celkem dvaceti oborech studuje téměř 2 000 studentů.

Na fakultu přichází každoročně i ke stovce studentů z celé Evropy na svůj studijní pobyt v rámci programu Erasmus a programu CEEPUS. Současně jsou v rámci těchto programů vysíláni studenti fakulty na zahraniční vysokoškolská pracoviště.

O studium na fakultě je mezi uchazeči stále velký zájem. V loňském roce si podalo přihlášku ke studiu v prezenční nebo kombinované formě téměř 2 700 uchazečů. Za dobu její existence opustilo fakultu přes 8 000 kvalifikovaných absolventů s bakalářským titulem nebo titulem inženýr či doktor (Ph.D.). Fakulta má necelou stovku zaměstnanců, z toho zhruba ¾ tvoří akademičtí pracovníci.

Kromě svých vzdělávacích aktivit fakulta věnuje též velkou pozornost vědeckovýzkumné činnosti, spolupráci se zahraničím i domácími subjekty, spolupracuje s odborníky z praxe a s aplikační sférou – ať již formou zapojení odborníků z praxe do výuky, organizováním odborných workshopů, exkurzí studentů na spolupracující instituce, realizací odborných praxí či zpracováváním závěrečných prací pro partnerské organizace. Fakulta vydává dva vědecké časopisy – Scientific Papers (zařazený do databáze Scopus) a Aktuální otázky sociální politiky;  podílí se rovněž na vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie a management (zařazený do databáze Web of Science a Scopus). Mezi tradiční akce fakulty se řadí vědecká konference Veřejná správa, cyklus odborných přednášek pořádaný pod názvem Týden teorie a praxe, osvětově-informační GIS DAY nebo veletrh pracovních příležitostí Kontakt.

Fakulta disponuje čtrnácti počítačovými laboratořemi s celkem 264 počítači a dalším nezbytným hardwarovým a softwarovým vybavením. Dále je fakulta vybavena dvěma mobilními učebnami, které rozšiřují kapacitu učeben o 44 notebooků. Veškeré učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou a interaktivními dotykovými monitory s příslušným softwarem. Virtuální prohlídka fakulty.

V současné době ve vedení fakulty stojí doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., která byla akademickým senátem fakulty zvolena v listopadu 2015 do funkce děkanky pro čtyřleté období.