Současnost FES

Druhá nejstarší fakulta Univerzity Pardubice prošla od roku 1991 dynamickým vývojem. V současné době nabízí šest bakalářských studijních programů a v jejich rámci deset specializací, pět navazujících magisterských studijních programů se sedmi specializacemi a sedm doktorských studijních programů (z toho tři v anglickém jazyce) s pěti specializacemi. Jedna specializace v bakalářském a dvě v navazujícím magisterském studiu jsou nabízeny v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Novinkou od akademického roku 2014/15 je realizace navazujícího magisterského programu typu joint degree s partnerskou univerzitou Litvě. V současné době studuje na fakultě přes 1 500 studentů.

Na fakultu přichází každoročně i ke stovce studentů z celé Evropy na svůj studijní pobyt v rámci programu Erasmus a programu CEEPUS. Současně jsou v rámci těchto programů vysíláni studenti fakulty na zahraniční vysokoškolská pracoviště.

O studium na fakultě je mezi uchazeči stále zájem. V loňském roce si podalo přihlášku ke studiu v prezenční nebo kombinované formě přes 2 000 uchazečů. Za dobu její existence opustilo fakultu přes 8 000 kvalifikovaných absolventů s bakalářským titulem nebo titulem inženýr či doktor (Ph.D.). Fakulta má necelou stovku zaměstnanců, z toho zhruba ¾ tvoří akademičtí pracovníci.

Kromě svých vzdělávacích aktivit fakulta věnuje též velkou pozornost vědeckovýzkumné činnosti, spolupráci se zahraničím i domácími subjekty, spolupracuje s odborníky z praxe a s aplikační sférou – ať již formou zapojení odborníků z praxe do výuky, organizováním odborných workshopů, exkurzí studentů na spolupracující instituce, realizací odborných praxí či zpracováváním závěrečných prací pro partnerské organizace. Fakulta vydává vědecký časopis – Scientific Papers (zařazený do databáze Scopus); podílí se rovněž na vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie a management (zařazený do databáze Web of Science a Scopus). Mezi tradiční akce fakulty se řadí vědecká konference Veřejná správa, cyklus odborných přednášek pořádaný pod názvem Týden teorie a praxe v ekonomice, osvětově-informační GIS DAY nebo veletrh pracovních příležitostí Kontakt.

Fakulta disponuje čtrnácti počítačovými laboratořemi s celkem 264 počítači a dalším nezbytným hardwarovým a softwarovým vybavením. Dále je fakulta vybavena dvěma mobilními učebnami, které rozšiřují kapacitu učeben o 44 notebooků. Veškeré učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou a interaktivními dotykovými monitory s příslušným softwarem.

Virtuální prohlídka fakulty.

V současné době ve vedení fakulty stojí doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., který byl akademickým senátem fakulty zvolen v listopadu 2019 do funkce děkana pro čtyřleté období.

 

Rozšířit fotografii: 
false