Odborné akce, konference

Fakulta ekonomicko-správní je tradičním pořadatelem celé řady odborných akcí a konferencí. Mezi pravidelné a cílovou skupinou vyhledávané patří:

Veřejná správa 2020

Hlavním záměrem konference je vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti soudobé veřejné správy, regionálního rozvoje a sociální politiky.

Konference by se měla stát inspirativním setkáním vědecko-výzkumných pracovníků s fundovanými odborníky z praxe.

Předpokládá se, že v jejím průběhu budou z pohledu nejen české, ale i evropské dimenze diskutovány vysoce aktuální problémy soudobé veřejné správy.

Hlavními tématy budou problematika regionálního rozvoje a regionální politiky, financování a management veřejného sektoru, aktuální otázky sociální politiky a hodnocení kvality v podnikatelském sektoru a veřejné správě.

 

Veřejná správa prakticky 

Konferenci pořádá spolek Otevřená města spolu s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice dne 18. 2. 2020.

Ústředním tématem konference je “politika podložená fakty”a bude demonstrována na příkladech od senzorických dat, přes problematiku bezdomovectví, po rozkrývání vlastnických struktur. Akce je zároveň, coby osobní setkávání, protipólem/doplněkem webfóra a překlenutím přirozených omezení tohoto online světa.

Týden teorie a praxe v ekonomice

Propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání je stěžejním tématem týdenního přednáškového semináře TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICE, který probíhá pravidelně na podzim na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Po celý týden mohou především studenti navštívit několik desítek různých přednášek z oblasti ekonomie, které jsou pořádány v prostorách univerzity – na Fakultě ekonomicko-správní i v posluchárnách fakulty dopravní či chemicko-technologické nebo v kongresovém sále v budově rektorátu.

Konference pořádané fakultou v minulých letech

false

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe

Fakulta ekonomicko-správní ve spolupráci se širokou škálou partnerů pořádá každoročně tuto konferenci s cílem ukázat význam aplikace teoretických poznatků do praxe a zároveň zdůraznit, jaký faktický přínos mají praktické zkušenosti pro vědeckou činnost. Důraz je kladen na celostní přístup v chápání sociální politiky, multidimenzionalitu problematiky a hledání nových souvislostí a reflexe mezi vědními obory.

IMEA

Konference IMEA vznikla na základě spolupráce Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Fakulty Ekonomické Technické univerzity v Liberci. Jejím cílem je zejména:

  • Prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti studentů doktorských studijních programů.
  • Vytvoření prostoru pro komparaci poznatků v rámci různých oborů doktorského studia.
  • Získávání zkušeností z vystupování před odborným publikem.
  • Publikování prací studentů prostřednictvím sborníku z konference.

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Úspěšný cyklus konferencí zabývající se regionálním rozvojem a aktuálními tématy kolem něj pod záštitou Fakulty Ekonomicko-správní bude v roce 2013 na téma: "Obyvatelstvo, region a bezpečnost - "Stěžejním cílem budování měst již od nejstaršího období bylo především vytvoření takových stavebních a prostorových prvků, které by zajistily bezpečnost, obyvatelstva a majetku a jeho růst.

Nepotřebnost hradeb – kamenných valů kolem našich měst, ale neznamená, že naše města a potažmo celá naše kulturní krajina nepotřebují ochranu a obranné prvky. Novodobé zbraně, způsoby boje ale i klima se vyvíjejí rychle a otázkou zůstává, zda se stejně rychle, nebo pokud možno ještě rychleji vyvíjí způsob naší.

Systémové inženýrství

Konference blížící se již svému 50. ročníku je pravidelně pořádána ústavem systémového inženýrství a informatiky. V roce 2012 se konference uskutečnila pod záštitou děkanky Fakulty ekonomicko-správní a to na téma "Systémy složité a zjednodušené".

Rozšířit fotografii: 
false

- Žádný výsledek -