Okruhy pro bakalářské práce pro studijní program B6209 – Systémové inženýrství a informatika

Studijní obor 6209R029 – Informační a bezpečnostní systémy

 • řízení nákladů, kalkulace nákladů, kalkulace nákladů a jejich uplatnění v řízení OSVČ,
 • Competitive Intelligence ve vysokoškolském prostředí,
 • Hromadný dohled a zabezpečení firemních vozidel,
 • Obrana proti neoprávněnému získávání dat z firemní nebo domácí počítačové sítě ,
 • Bezpečný přenos dat ve firmě a ve státní správě,
 • Zabezpečení rodinného domu nebo bytové jednotky,
 • Bezpečnost v prostředí počítačové sítě,
 • Chytré domácnosti a bezpečnostní rizika,
 • Využití počítačové sítě pro ostrahu objektu,
 • Zabezpečení datových rozvodů ve firmě,
 • Plán kontinuity podnikových procesů,
 • Plán obnovy po pohromě,
 • Řízení bezpečnosti a zaměstnanci,
 • Zhodnocení situace v oblasti kriminality pro zvolené zájmové území,
 • Analýza a návrh zabezpečení vybrané oblasti (firma, část organizace apod.),
 • Systémy řízení bezpečnosti informací

Studijní obory 6209R019 – Informatika ve veřejné správě a 6209R028 – Regionální a informační management

 • Možnosti realizací datových sítí a záložních zdrojů,
 • Možnosti sdílení multimediálních dat v domácím prostředí,
 • Využití volně šiřitelných redakčních systémů pro vytvoření obecního webu,
 • Architektonický vzor MVC a jeho využití ve webové strategické hře pro více hráčů,
 • Webhostingový linuxový server s oddělenými uživateli pro výuku předmětu Technologie Internetu,
 • Využití počítače Raspberry Pi při výuce počítačových sítí a programování,
 • Návrh aplikace pro mobilní OS Android ve vztahu k veřejné správě,
 • mLearning,
 • Využití NoSQL databázového systému ve vybraném prostředí,
 • Využití grafového databázového systému ve vybraném prostředí,
 • Studie využití mobilních plateb a technologie NFC,
 • Zpracování dat pro veřejného rozpočtu,
 • Hodnocení algoritmů pro vyhledávání ve stromových strukturách,
 • PILE system a Assimilative computing,
 • Analýza současného stavu v oblasti web miningu,
 • Návrh provozu a využití internetového obchodu pro konkrétní firmu,
 • Vytvoření elektronického kurzu pro předmět Multimedia,
 • Regresní úlohy pro Data Mining,
 • Vytvoření multimediální webové prezentace pro výuku předmětu Multimedia,
 • Seskupovací úlohy pro Data Mining,
 • Klasifikační úlohy pro Data Mining,
 • Mission Critical Application pro přechod na alternativní OS,
 • Zabezpečení bezdrátového přístupu k regionální síti,
 • Mobilní aplikace v životních situacích,
 • Vizualizace používání rozhraní informačního systému,
 • Redakční systém v prostředí školy,
 • Konfigurace systému pomocí YaST,
 • Asociační analýza – příčiny a následky dopravních nehod,
 • Dopravní nehodovost v okrese Pardubice v letech 2006-2010,
 • Hodnocení bezpečnosti silniční dopravy,
 • Komparace přístupů k hodnocení bezpečnosti silničního provozu,
 • Prostorová analýza dopravních nehod,
 • Moderní datová úložiště,
 • Využití sociálních sítí obcemi s rozšířenou působností pro prezentaci a komunikaci s veřejností,
 • Zpracování podkladů pro seminář předmětu PDM1 – rozhodovací stromy,
 • Životní cyklus informačního systému,
 • Trendy v oblasti podnikových informačních systémů,
 • Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP,
 • Elektronické obchodování a jeho bezpečnost,
 • Definice požadavků na informační systém,
 • Nástroje pro zvyšování výkonu internetového obchodu,
 • Informační systémy okresního soudu,
 • Elektronické služby státní správy a jejich integrace do podnikového informačního systému,
 • Internetové platební systémy,
 • Konkurenční boj sociálních sítí,
 • Orgány veřejné správy a datové schránky,
 • Manažerské rozhodování v oblasti výběru poskytovatele telefonních služeb,
 • Interní komunikace ve vybrané firmě,
 • Vzdělávací eGON centrum v ORP Rychnov nad Kněžnou,
 • Informační systémy na městském úřadě,
 • Nadstavbový modul v MS Excel pro metody nehierarchického shlukování,
 • Klasifikace úvěrového ratingu regionů pomocí neuronových sítí,
 • Selekce atributů pro klasifikaci bankrotu podniků,
 • Projekt zavedení bezdrátového přístupu k internetu v menší obci,
 • Pojednání o kvalitě života seniorů v okrese Pardubice,
 • Lean Six Sigma a příklady uplatnění,
 • Digitalizace dokumentů v archivnictví,
 • Procesní zlepšování,
 • Soubor příkladů zpracování obrazu nástroji ERDAS Imagine v ArcGIS Desktop,
 • Tvorba datové sady vybraných intravilánů Pardubického kraje,
 • E-learningový kurz pro výuku katastru nemovitostí,
 • Tvorba studijních materiálů pro výuku redakčních systémů,
 • Modelování procesů ve veřejné správě s programem Adonis CE,
 • Využití CRM systémů pro manažerské rozhodování,
 • Úroveň počítačové gramotnosti studentů středních škol,
 • Počítačová gramotnost žáků základních škol,
 • Redakční systémy,
 • Analýza vybrané skupiny pomocí nástrojů využívaných pro měření sociálních sítí,
 • Tvorba úloh pro předmět Základy algoritmizace – robotické úlohy,
 • Interakce mezi roboty – měření pomocí metrik využitelných v sociálních sítích, příprava podkladů.

 

Okruhy pro diplomové práce pro studijní program N6209 – Systémové inženýrství a informatika

Studijní obor 6209T030 – Pojistné inženýrství

 • Význam a možnosti pojištění pro management podnikatelských rizik
 • Modelování úmrtnosti obyvatelstva ve vysokém věku a její porovnání ve vybraných evropských zemích
 • Trend vývoje střední délky života v ČR a SR a jeho důsledky
 • Současný stav a perspektivy vývoje zajištění
 • Pojistný trh a finanční investování
 • Rizika v souvislosti s poskytováním hypotečních úvěrů a jejich řízení
 • Modely přežití a jejich využití v aktuárské demografii
 • Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti
 • Demografické rizika a jejích vplyv na důchodové zabezpečení
 • Možnosti kvantifikace rizika pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného
 • Pojistně technické rezervy komerčních pojišťoven
 • Rizika důchodového pojištění v ČR a ve vybraných zemích EU
 • Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel.
 • Metody určení pojistného v důchodovém pojištění.

Studijní obory 6209T019 – Informatika ve veřejné správě a 6209T028 – Regionální a informační management

 • Návrh zabezpečení pro ochranu dětí před nebezpečným obsahem internetu
 • Rozmístění kontejnerů tříděného odpadu
 • Zhodnocení zvolených aspektů řešených trestných činů
 • Interakce mezi roboty – měření pomocí metrik využitelných v sociálních sítích
 • Tvorba umělé sociální sítě a měření získaných dat
 • Geodatabáze campusu Univerzity Pardubice
 • Vyhledávání zboží v nabídkách e-shopů
 • Využití internetových aplikací v konkurenčním zpravodajství
 • Integrace prostorových dat do podnikových informačních systémů
 • Vnímání webových stránek jako studijního zdroje
 • Možnosti využití fuzzy rozhodovacích stromů
 • Modul pro zadávání a evidenci témat závěrečných prací
 • Data Mining na sociálních sítích
 • Hodnocení ekonomické úspěšnosti regionu s využitím Data Miningových metod
 • Nástroj pro automatickou tvorbu rozvrhů
 • Systém pro automatické zpracování dat z pedagogického procesu
 • Analýza metod porovnávání dokumentů
 • Analýza občanské vybavenosti regionu s využitím fuzzy asociačních pravidel
 • Modely analytického hierarchického procesu a analytické hierarchické sítě
 • Návrh a analýza modelů řídících prvků pro existující fyzikální modely řízení
 • Klasifikační modely a jejich využití v sociálních vědách
 • Možnost využití rough regulátoru
 • Modelování životní úrovně zemí eurozóny
 • Model udržitelnosti pro vybranou část dopravní infrastruktury
 • Modelování s využitím rough množin a fuzzy logiky
 • Pokrytí zvoleného zájmového území signálem sítě Wi-Fi
 • Návrh síťové minilaboratoře
 • Situační analýza zvoleného zájmového území
 • Model úseku silniční komunikace
 • Modely terénu a jejich využití malou obcí
 • Využití geoinformačních technologií pro zhodnocení stavu v oblasti bezpečnosti na úrovni kraje
 • Řešené příklady pro ArcGIS Desktop
 • Hodnocení uspořádanosti a vzájemné shody geografických jevů
 • Modelování autentizačních protokolů
 • Analýza bezpečnostních protokolů
 • Zhodnocení stavu bezpečnosti v území
 • Návrh zabezpečení dostupnosti radiologických dat ve společnosti SonoXray Plzeň s.r.o.
 • Modelovanie dát charakterizujúcich virtuálny server pomocou Kohonenových samoorganizujúcich sa máp
 • Rekurentné neurónové siete v modelovaní chýb virtuálneho servera
 • Virtuálne systémy a ich modelovanie pomocou LVQ neurónových sietí
 • Návrh hierarchických štruktúr fuzzy inferenčných systémov na klasifikáciu dát virtuálnych systémov
 • Modelovanie na burze cenných papierov metódami umelej inteligencie