Navazující magisterské studium

Studium je dvouleté. Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu.

Studovat můžete denně v tzv. prezenční formě, nebo při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na FES většinou jedenkrát za měsíc v pátek a v sobotu celý den.

 

Podání přihlášek do navazujícího magisterského studia od 1. 11. 2021 do  15. 4. 2022

Přijetí: bez přijímacích zkoušek, na základě váženého průměru za bakalářské studium 
Zaslání výpisu studijních výsledků za bakal. studium pro určení pořadí uchazečů:  do 4. 6. 2022
Úředně ověřená kopie bakalářského diplomu se odevzdává u zápisu do studia.


Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Elektronickou přihlášku již není nutné zasílat poštou a její zaevidování lze následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Administrativní poplatek za každou podanou přihlášku je 500,- Kč.

Poplatek ani přihláška se nevrací!

Název účtu adresáta:  Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Pardubice

číslo účtu:  37030561/0100

variabilní symbol:      4920

 konstantní symbol:   379 (pro platbu složenkou)

                                 308 (pro platbu převodem)

specifický symbol:  u elektronické přihlášky vygenerované číslo elektronické přihlášky

převodová pošta Pardubice 530 02

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)

 typ poplatku – OUR

 SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX

 IBAN – CZ2901000000000037030561

 adresa banky:

 Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice

true

Program Hospodářská politika a veřejná správa

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme?
Osvojíš si vědomosti pro výkon ekonomicko-správních činností, zejména v oblasti managementu veřejné správy a ekonomiky veřejného a privátního sektoru. Naučíš se také využívat moderní informační technologie. Navíc si u nás rozšíříš obzory díky bohaté nabídce volitelných předmětů v oblasti veřejné správy a samosprávy, ekonomiky, managementu a informatiky.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš schopen vykonávat činnosti zejména v ekonomických subjektech veřejného sektoru. Díky znalostem napříč obory najdeš uplatnění ve státní správě a samosprávě, v soukromém sektoru nebo v poradenských firmách.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

 

true

Program Ekonomika a management

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme?
Získáš odborné znalosti v oblasti finančního i manažerského účetnictví a finančních analýz. Nebudou ti cizí náročné procesy operačního managementu, finanční kontroly, auditu, daní a finančního investování. Orientovat se budeš v poradenství, marketingu, obchodu i možnostech provádění inovací a podnikání na českých i mezinárodních trzích.

Čím budeš?
Budeš připraven na kariéru ekonoma ve vedoucí pozici. Umět dobře ovládat manažerské dovednosti, neztratíš se ani jako manažer, který se vyzná v ekonomických procesech. Zaměstnání najdeš u společností a podniků zaměřených na výrobu a obchod nebo v neziskových organizacích.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme?
Získáš přehled v ekonomických disciplínách, převážně se zaměřením na finanční sektor,s důrazem na teoretické znalosti a schopnost aplikace široké škály kvantitativních metod a systémovým přístupem k řešení aktuálních problémů finančních institucí, s mimořádnými výpočetními dovednostmi při využití moderních informačních technologií.

V rámci tohoto studia se můžeš zapojit do Double Degree programu, který fakulta realizuje společně s TU Dresden, fakultou v Žitavě, kde strávíš jeden semestr (pro pobyt na zahraniční instituci je možné čerpat prostředky z Erasmus+ ). Podstata „double degree“ spočívá v tom, že po úspěšném absolvování programu získáš diplomy dva (od domácí i zahraniční univerzity). Získáním „double degree“ si mimo jiné významně vylepšíš postavení na evropském i českém trhu práce. Počet studentů v Double Degree programu je kapacitně omezený.

Čím budeš?
Velmi snadno nalezneš uplatnění jako analytik a finanční manažer bank, pojišťoven a jiných finančních institucí, protože budeš schopen samostatně rozhodovat na základě profesionálních analýz a pomocí adekvátních exaktních metod a kvantitativních metod v kombinaci se znalostmi informačních technologií.

Co budeš studovat?
Studium probíhá v češtině, semestr v zahraničí probíhá v angličtině. Můžeš zde studovat předměty jako např. Responsible Management, Intercultural Communication, Research Project in International Business, Managing the Multinational Company, International Business Law, Finance, Applied Microeconomics. Můžeš využít i libovolnou nabídku předmětů TU Dresden.Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Finance

false

Forma studia: Prezenční

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Láká tě práce v bance, centrální bance, pojišťovně, v jiné finanční instituci nebo ve finančním oddělení firmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nadstandardně finančně ohodnoceno? Chceš detailně rozumět široké oblasti financí, ekonomie a chceš se orientovat v aktuálních ekonomických a finančních trendech? Vyber si studijní program Finance!

Co tě naučíme?
Získáš poznatky z aktuálních teoretických a praktických přístupů k měnové politice, mezinárodním financím, řízení finančních rizik ve finančních institucích, auditu, finančnímu řízení podniku, finančním nástrojům v účetnictví, finančnímu právu a k dalším specifickým oblastem financí. Získáš předpoklady pro samostatnou analytickou práci s ekonomickými a finančními daty. Budeš umět identifikovat, analyzovat a řešit ekonomické a finanční problémy jak v profesní, tak osobní rovině, navrhovat odborná řešení, nastavovat a řídit související procesy, a to jak samostatně, tak v rámci pracovních týmů.

Čím budeš?
Po úspěšném absolvování magisterského studia se uplatníš zejména na pozicích středního a vyššího managementu v institucích finančního trhu, jako jsou banky, pojišťovny, investiční zprostředkovatelé, penzijní fondy, leasingové společnosti a podobně, ale i v řídících pozicích ve firmách. Už nyní si můžeš prohlédnout studijní plány programu.

true

Program Informatika a systémové inženýrství

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme
Budeš navrhovat, realizovat a hodnotit řešení v oblasti konkurenčního zpravodajství odpovídající technickým možnostem, cílovým provozním podmínkám a potřebám uživatelů.
Naučíš se profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie a využívat počítačem podporované metody při rozhodování, pokročilé metody Data Miningu a projektového managementu.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaný odborník, který má potřebné znalosti a dovednosti v oblasti získávání a zpracování dat o konkurenčním prostředí, orientuje se v problematice kybernetické bezpečnosti. Budeš schopný zastávat takové funkce, jako je bezpečnostní auditor, bezpečnostní analytik a prognostik, bezpečnostní technický projektant, bezpečnostní poradce, bezpečnostní organizační a režimový projektant, pracovník a manažer konkurenčního zpravodajství a detektivní ochrany ekonomických zájmů apod.
Tvým zaměstnavatelem může být vedle orgánů samosprávy (funkce v referátu regionálního rozvoje, referátu investic, referátu výstavby, referátu obrany a ochrany, funkce tajemníka) i komerční subjekty a orgány státní správy, které řeší problematiku investic, tvorby prognóz, ekonomické subjekty zřízené orgány samosprávy jakož i instituce zabývající se problematikou bezpečnosti (bezpečnostní průmysl, systém záchranné služby, obecní – městská policie, policie ČR, tajné služby).

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Informatics and System Engineering

false

anguage of Instruction:    English

Degree Acquired:              Engineer, abbr. "Ing."

Length of Study:                2 academic years

Form of Study:                   full-time

The minimum number of students:       10

Tuition Fee:                       90 000 CZK per academic year

The two-year Master programme that follows on from the Bachelor course of the same name is offered to full-time students only. The study programme is designed to prepare experts who are specialized in the issues of regional management at middle and higher levels, who have acquired sufficient knowledge about the systemic approach to regional management, about the mutual connection of microeconomic and macroeconomic aspects at a regional level, and who, above all, master information technologies for the needs of the administration and management of a regional as well as of individual economic entities connected to such a region. The information acquired in the fields of informatics, system sciences, economic disciplines, regional sciences, and management enables the graduates to find positions in the non-profit sector as well as in the business sector tied with the region.

Study plan

 

true

Joint Master Study Program Economic Policy and Administration

false

Language of Instruction:    English

Degree Acquired:              Engineer, abbr. "Ing."

Length of Study:                2 academic years

Form of Study:                   full-time

Tution fee:                         Tuition fees have been set CZK 10 000,-  for best 10 accepted applicants with at least 60% points from entrance exams. Tuition fees for the other accepted applicants have been set CZK 90 000,-.

For further information visit special web page at: http://jointregion.upce.cz

The aim of the Joint Degree Programme is to educate high qualification specialists-experts and analysts on public administration who are able to complexly integrate fundamental knowledge on public governance and regional development as well as abilities of scientific research and expert activities for preparation and implementation of programmes on regional development.

 

true

Zaujal Vás některý z našich nabízených oborů? Pak neváhejte a přihlaste se ke studiu.

false
Rozšířit fotografii: 
true