Navazující magisterské studium

Studium na Fakultě ekonomicko-správní je strukturované. Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium. Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu.

Studovat můžete denně v tzv. prezenční formě, nebo při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na FES většinou jedenkrát za měsíc v pátek a v sobotu celý den.

 

Uzávěrka přihlášek do přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia:  15. 4. 2021

Přijetí: bez přijímacích zkoušek, na základě váženého průměru za bakalářské studium 

Zaslání výpisu studijních výsledků za bakal. studium pro určení pořadí uchazečů:  do 4. 6. 2021

Zápis do studia: 2. 7. 2021


Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Elektronickou přihlášku již není nutné zasílat poštou a její zaevidování lze následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Administrativní poplatek za každou podanou přihlášku je 500,- Kč.

Poplatek ani přihláška se nevrací!

Název účtu adresáta:  Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Pardubice

číslo účtu:  37030561/0100

variabilní symbol:      4920

 konstantní symbol:   379 (pro platbu složenkou)

                                 308 (pro platbu převodem)

specifický symbol:  u elektronické přihlášky vygenerované číslo elektronické přihlášky

převodová pošta Pardubice 530 02

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)

 typ poplatku – OUR

 SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX

 IBAN – CZ2901000000000037030561

 adresa banky:

 Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice

true

Program Hospodářská politika a veřejná správa

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme?
Osvojíš si vědomosti pro výkon ekonomicko-správních činností, zejména v oblasti managementu veřejné správy a ekonomiky veřejného a privátního sektoru. Naučíš se také využívat moderní informační technologie. Navíc si u nás rozšíříš obzory díky bohaté nabídce volitelných předmětů v oblasti veřejné správy a samosprávy, ekonomiky, managementu a informatiky.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš schopen vykonávat činnosti zejména v ekonomických subjektech veřejného sektoru. Díky znalostem napříč obory najdeš uplatnění ve státní správě a samosprávě, v soukromém sektoru nebo v poradenských firmách.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

 

true

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme?
Kromě teoretického základu z ekonomie a regionálního rozvoje získáš praktické znalosti z oblasti aplikovaných ekonomických předmětů. Znalosti zásad územního rozvoje, strategického a územního plánování ti umožní hravě zvládat, tvořit a implementovat strategie pro regionální organizace a veřejnou správu. Pochopíš, jak je důležitá pro rozvoj regionu bezpečnost, a dovíš se, jak ji zajistit, jak zvládat rizika a hrozby, které tu existují. Při územním plánování zapojíš i environmentální přístup k rozvoji regionu. Díky tomu, co se na přednáškách naučíš, získáš nezbytné vědomosti a dovednosti k řešení problémů v rozvoji regionů a jejich hospodářství a zajistíš si tak profesní a odborný růst. Abys měl jistotu, že najdeš dobré uplatnění na trhu práce, nezůstáváme jen u teorie. Terénní šetření přeshraničních regionů, kterého se budeš účastnit, ti umožní poznat rozdílené přístupy k regionálnímu rozvoji a hledat v nich inspiraci pro své projekty. Jeden takový projekt i vypracuješ a možná i zrealizuješ, jako někteří před tebou. Vše potřebné se totiž naučíš.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaný odborník - ekonom s mezioborovým nadhledem, který bude umět využívat své znalosti při řešení složitých problémů, při rozhodování a řízení v regionu. Budeš proto schopný zastávat odpovídající funkce/pozice v regionálních orgánech typu krajský úřad, rozvojová agentura, ale stejně tak i v neziskovém a komerčním sektoru. Znalosti principů a nástrojů regionální politiky včetně jejich ekonomického zhodnocení, schopnost porozumět potřebám regionů – městům i venkovskému prostoru, umět připravit i realizovat rozvojové projekty – to jsou předpoklady pro úspěšný vstup do praxe, která si takové odborníky žádá.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

true

Program Ekonomika a management

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme?
Získáš odborné znalosti v oblasti finančního i manažerského účetnictví a finančních analýz. Nebudou ti cizí náročné procesy operačního managementu, finanční kontroly, auditu, daní a finančního investování. Orientovat se budeš v poradenství, marketingu, obchodu i možnostech provádění inovací a podnikání na českých i mezinárodních trzích.

Čím budeš?
Budeš připraven na kariéru ekonoma ve vedoucí pozici. Umět dobře ovládat manažerské dovednosti, neztratíš se ani jako manažer, který se vyzná v ekonomických procesech. Zaměstnání najdeš u společností a podniků zaměřených na výrobu a obchod nebo v neziskových organizacích.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

true

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme? 
Získáš přehled v ekonomických disciplínách, převážně se zaměřením na finanční sektor, s důrazem na teoretické znalosti a schopnost aplikace široké škály kvantitativních metod a systémovým přístupem k řešení aktuálních problémů finančních institucí, s mimořádnými výpočetními dovednostmi při využití moderních informačních technologií. 


Čím budeš ?
Znalost ekonomických disciplín, široké škály kvantitativních metod v kombinaci se znalostmi informačních technologií profilují absolventy úspěšně se uplatnit především jako kvalifikovaní analytici a finanční manažeři pojišťoven a jiných finančních institucí, s vysokou mírou odpovědnosti za jejich bezproblémové fungování a solventnost, schopni samostatně rozhodovat na základě profesionálních analýz pomocí adekvátních exaktních metod.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.


Double degree program

V rámci studia specializace Management finančních institucí se můžes zapojit do Double Degree programu, který fakulta realizuje společně s Technische Universität Dresden (TU Dresden), fakultou Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI Zittau) v Německu. Podstata „double degree“ spočívá v tom, že po úspěšném absolvování programu získáš diplomy dva (od domácí i zahraniční univerzity). To je umožněno tím, že některé předměty se uznávají pro oba studijní programy. Získáním „double degree“ si mimo jiné významně vylepšíš postavení na evropském i českém trhu práce, nejen proto, že TU Dresden patří mezi 12 nejlepších vysokých škol v Německu. 

Co budeš studovat?
Klasické studium magisterského programu specializace Management finančních institucí. Navíc strávíš jeden semestr (pro pobyt na zahraniční instituci je možné čerpat prostředky z Erasmus+ ) na IHI Zittau. Studium probíhá v češtině, semestr v zahraničí se vyučuje v angličtině. Můžeš zde studovat předměty jako např. Responsible Management, Intercultural Communication, Research Project in International Business, Managing the Multinational Company, International Business Law, Finance, Applied Microeconomics. Můžeš využít i libovolnou nabídku předmětů TU Dresden. 

Čím budeš?
Velmi snadno nalezneš uplatnění jako analytik a finanční manažer bank, pojišťoven a jiných finančních institucí, protože budeš  schopen samostatně rozhodovat na základě profesionálních analýz a pomocí adekvátních exaktních metod a kvantitativních metod v kombinaci se znalostmi informačních technologií. 

Jak se přihlásit?
Zašli přihlášku a motivační dopis do 30. dubna 2020 Ing. Janě Pekařové, Oddělení pro vzdělávací činnost FES (jana.pekarova@upce.cz). Následně budeš pozván k ústnímu pohovoru a testu z anglického jazyka. 

true

Program Informatika a systémové inženýrství

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme?
Získáš perfektní přehled a dovednosti v nejmodernějších informačních a komunikačních technologiích. K tomu ti navíc přidáme vědomosti z oblasti ekonomie, práva a státní správy. Uděláme z tebe odborníka na ICT se znalostí ekonomie a práva, který je schopen analyzovat data a využívat nové technologie při řízení a rozhodování.

Čím budeš?
Staneš se plně kvalifikovaným informatikem, který je schopný systémově myslet, účelně zpracovávat a analyzovat data, smysluplně využívat kybernetické principy při řízení a rozhodování, efektivně provozovat a udržovat informační systémy. Najdeš uplatnění v mnoha funkcích v ekonomice a státní správě. Dokážeš navrhovat, rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie pro firmu nebo úřad.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

true

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Navazující magisterský

Délka studia: 2 roky

Co tě naučíme
Budeš navrhovat, realizovat a hodnotit řešení v oblasti konkurenčního zpravodajství odpovídající technickým možnostem, cílovým provozním podmínkám a potřebám uživatelů.
Naučíš se profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie a využívat počítačem podporované metody při rozhodování, pokročilé metody Data Miningu a projektového managementu.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaný odborník, který má potřebné znalosti a dovednosti v oblasti získávání a zpracování dat o konkurenčním prostředí, orientuje se v problematice kybernetické bezpečnosti. Budeš schopný zastávat takové funkce, jako je bezpečnostní auditor, bezpečnostní analytik a prognostik, bezpečnostní technický projektant, bezpečnostní poradce, bezpečnostní organizační a režimový projektant, pracovník a manažer konkurenčního zpravodajství a detektivní ochrany ekonomických zájmů apod.
Tvým zaměstnavatelem může být vedle orgánů samosprávy (funkce v referátu regionálního rozvoje, referátu investic, referátu výstavby, referátu obrany a ochrany, funkce tajemníka) i komerční subjekty a orgány státní správy, které řeší problematiku investic, tvorby prognóz, ekonomické subjekty zřízené orgány samosprávy jakož i instituce zabývající se problematikou bezpečnosti (bezpečnostní průmysl, systém záchranné služby, obecní – městská policie, policie ČR, tajné služby).

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

true

Program Informatics and System Engineering

false

anguage of Instruction:    English

Degree Acquired:              Engineer, abbr. "Ing."

Length of Study:                2 academic years

Form of Study:                   full-time

The minimum number of students:       10

Tuition Fee:                       90 000 CZK per academic year

The two-year Master programme that follows on from the Bachelor course of the same name is offered to full-time students only. The study programme is designed to prepare experts who are specialized in the issues of regional management at middle and higher levels, who have acquired sufficient knowledge about the systemic approach to regional management, about the mutual connection of microeconomic and macroeconomic aspects at a regional level, and who, above all, master information technologies for the needs of the administration and management of a regional as well as of individual economic entities connected to such a region. The information acquired in the fields of informatics, system sciences, economic disciplines, regional sciences, and management enables the graduates to find positions in the non-profit sector as well as in the business sector tied with the region.

 

true

Joint Master Study Program Economic Policy and Administration

false

Language of Instruction:    English

Degree Acquired:              Engineer, abbr. "Ing."

Length of Study:                2 academic years

Form of Study:                   full-time

Tution fee:                         90 000 CZK

For all information visit spetial web page at: http://jointregion.upce.cz

The aim of the Joint Degree Programme is to educate high qualification specialists-experts and analysts on public administration who are able to complexly integrate fundamental knowledge on public governance and regional development as well as abilities of scientific research and expert activities for preparation and implementation of programmes on regional development.

 

true

Zaujal Vás některý z našich nabízených oborů? Pak neváhejte a přihlaste se ke studiu.

false
Rozšířit fotografii: 
false