Ústav správních a sociálních věd zabezpečuje výuku společenskovědních oborů, které souvisí s výkonem veřejné správy a řešením dalších společenských otázek v České republice, a to pro všechny studijní programy a obory bakalářského i magisterského studia. Zaměření výuky odpovídá i vědecká činnost ústavu, jejíž prioritou je společenskovědní a veřejnosprávní problematika. Vědecká činnost ústavu je vykonávána ve spolupráci s ostatními ústavy fakulty, dalšími univerzitními pracovišti a v propojení s praxí, především ve sféře veřejné správy.

 

Ve výuce se ústav zaměřuje na objasnění hlavních etap vývoje české veřejné správy a na základní charakteristiku správních činností vykonávaných na celostátní, regionální i místní úrovni. V oblasti práva a právních věd zajišťuje vzdělání v  disciplínách práva soukromého i veřejného.

Ústav ve výuce postihuje také poměrně širokou společenskou problematiku, včetně např. environmentálních, sociologických, sociálně-patologických, psychologických či sociálně-geografických aspektů.

Kromě samotné výuky ústav pořádá pro různé zajímavé akce pro studenty (i jiné zájemce), jako je např. pravidelný cyklus přednášek amerických právníků (ve spolupráci s Center for International Legal Studies) nebo jiné přednášky hostů v rámci výuky i mimo něj.

Na ústavu je možné studovat také v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa (obor Regionální a veřejná ekonomie). Navržená témata disertačních prací jsou k dispozici v informacích pro uchazeče, je ale možné navrhnout i vlastní téma disertační práce, které bude akceptováno po projednání s potenciálním školitelem a oborovou radou.

Na našich stránkách je dostupný také přehled všech předmětů garantovaných zaměstnanci ústavu.

 

 

Ve své vědecké činnosti se zaměstnanci ústavu věnují např. oblasti společenských věd – sociologie, sociální patologie, psychologie, hospodářská a sociální geografie. Pozornost je věnována také otázkám práva a správní vědy, především v souvislosti s veřejnou správou, jejím stávajícím postavením a případnými budoucími reformami. Další významnou oblastí bádání jsou environmentální vědy, zejména environmentální ekonomika a management a problémy spojené s udržitelným rozvojem. V oblasti výzkumu životního prostředí je ústav vybaven laboratorní technikou pro měření elektromagnetických polí, kterou využívají i pracovníci ostatních fakult.

Akademičtí pracovníci působící na ústavu jsou odborníci, kteří kromě výuky sledují dění ve svém oboru, dále se vzdělávají a účastní se aktivně mezinárodních a tuzemských konferencí a publikují ve vědeckých časopisech, včetně impaktovaných. V rámci své tvůrčí činnosti navazují spolupráci s řadou subjektů ve veřejné i soukromé sféře. Podíleli se nebo podílejí na řadě vědeckých a výzkumných projektů.

Přes individuální vazby k různým zahraničním subjektům (např. Hochschule Zittau) ústav nabízí studentům bezprostřední kontakt s internacionálním prostředím. Díky Studentské grantové soutěži se studenti již v minulosti aktivně zapojili na ústavu do výzkumu a tak nejen uplatnili svoje teoretické poznatky z environmentální, správní a sociální oblasti v praxi, ale zároveň je podstatně rozšířili aktivní participací. Výsledkem je řada článků ve vědeckých časopisech a vystoupení na konferencích. Tato jejich práce je z prostředků projektu i finančně bonifikována.

Rozšířit fotografii: 
false