Ústav správních a sociálních věd zabezpečuje výuku společenskovědních oborů, které souvisí s výkonem veřejné správy a řešením dalších společenských otázek v České republice, a to pro všechny studijní programy a obory bakalářského i magisterského studia.

 

Ve výuce se ústav zaměřuje na objasnění hlavních etap vývoje české veřejné správy a na základní charakteristiku správních činností vykonávaných na celostátní, regionální i místní úrovni.

V oblasti platného práva a právní teorie se zabývá výkladem základních právních pojmů a souvislostí s podrobnějším zaměřením na základní otázky správního práva. Význam má i výuka soukromoprávních disciplín, především pro studenty oborů studijního programu Ekonomika a management. Ústav tak zajišťuje vzdělání v  právně orientovaných disciplínách práva soukromého i veřejného. Vybavení právními znalostmi dnes představuje neodmyslitelnou součást humanitně vzdělaného člověka a zabezpečuje mu nejen lepší uplatnění na pracovním trhu, ale i nezbytnou podporu pro jeho pracovní i soukromý život. Obdobně platí toto tvrzení i pro předměty orientované na veřejnou správu (vysvětlení funkce demokracie, právního státu a pod).

Ústav ve výuce postihuje také poměrně širokou společenskou problematiku, včetně např. environmentálních, sociologických, sociálně-patologických, psychologických či sociálně-geografických aspektů. V neposlední řadě se ústav zaměřuje na problematiku řízení v oblasti zdravotnických organizací, která je do budoucnosti dobrým předpokladem pro profesní uplatnění absolventů.

Na ústavu je možné studovat také v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa (obor Regionální a veřejná ekonomie). Navržená témata disertačních prací jsou k dispozici v informacích pro uchazeče, je ale možné navrhnout i vlastní téma disertační práce, které bude akceptováno po projednání s potenciálním školitelem a oborovou radou.

 

Zaměření výuky odpovídá i vědecká činnost ústavu, jejíž prioritou je společenskovědní a veřejnosprávní problematika. Vědecká činnost ústavu je vykonávána ve spolupráci s ostatními ústavy fakulty, dalšími univerzitními pracovišti a v propojení s praxí, především ve sféře veřejné správy.

Ve své vědecké činnosti se zaměstnanci ústavu věnují např. oblasti sociálních věd – sociologie, sociální patologie, psychologie, hospodářská a sociální geografie. Pozornost je věnována také otázkám práva a správní vědy, především v souvislosti s veřejnou správou, jejím stávajícím postavením a případnými budoucími reformami. Další významnou oblastí bádání jsou environmentální vědy, zejména environmentální ekonomika a management a problémy spojené s udržitelným rozvojem. V oblasti výzkumu životního prostředí je ústav vybaven laboratorní technikou pro měření elektromagnetických polí, kterou využívají i pracovníci ostatních fakult.

Akademičtí pracovníci působící na ústavu jsou odborníci, kteří kromě výuky sledují dění ve svém oboru, dále se vzdělávají a účastní se aktivně mezinárodních a tuzemských konferencí a publikují ve vědeckých časopisech, včetně impaktovaných.

 

Provázanost závěrečných bakalářských a diplomových prací s praxí přispívá k připravenosti studentů a navázání kontaktů na organizace pro jejich budoucí uplatnění. Spolupráce s praxí je zohledněna také v rámci dalších aktivit v rámci ústavu, např. v rámci projektu Sociálního bydlení v obci Křižánky, zapojení do pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR nebo aktivity realizované se spolkem Mladí občané (Akademie mladých občanů - AMOB).

Přes individuální vazby k různým zahraničním subjektům (např. Hochschule Zittau) ústav nabízí studentům bezprostřední kontakt s internacionálním prostředím. Díky Studentské grantové soutěži se studenti již v minulosti aktivně zapojili na ústavu do výzkumu a tak nejen uplatnili svoje teoretické poznatky z environmentální, správní a sociální oblasti v praxi, ale zároveň je podstatně rozšířili aktivní participací. Výsledkem je řada článků ve vědeckých časopisech a vystoupení na konferencích. Tato jejich práce je z prostředků projektu i finančně bonifikována.

Postavení absolventa, který během studia publikoval ve vědeckém časopise či vystoupil na mezinárodní konferenci je jiné, než absolventa školy, který toto nabídnout nemůže.