Ústav správních a sociálních věd zabezpečuje výuku společenskovědních oborů, které souvisí s výkonem veřejné správy a řešením dalších společenských otázek v České republice, a to pro všechny studijní programy a obory bakalářského i magisterského studia. Zaměření výuky odpovídá i vědecká činnost ústavu, jejíž prioritou je společenskovědní a veřejnosprávní problematika. Vědecká činnost ústavu je vykonávána ve spolupráci s ostatními ústavy fakulty, dalšími univerzitními pracovišti a v propojení s praxí, především ve sféře veřejné správy.

 

Ve výuce se ústav zaměřuje na objasnění hlavních etap vývoje české veřejné správy a na základní charakteristiku správních činností vykonávaných na celostátní, regionální i místní úrovni. V oblasti práva a právních věd zajišťuje vzdělání v  disciplínách práva soukromého i veřejného.

Ústav ve výuce postihuje také poměrně širokou společenskou problematiku, včetně např. environmentálních, sociologických, sociálně-patologických, psychologických, bezpečnostních či regionalistických aspektů.

Kromě samotné výuky ústav pořádá různé zajímavé akce pro studenty (i jiné zájemce), jako je např. Akademie mladých občanů (AMOB), pravidelný cyklus přednášek amerických právníků (ve spolupráci s Center for International Legal Studies) nebo jiné přednášky hostů v rámci výuky i mimo něj. Zaměstnanci ústavu také realizují vyzvané přednášky v Česku i v zahraničí.

Na našich stránkách je dostupný také přehled všech předmětů garantovaných zaměstnanci ústavu.

 

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměstnanci ústavu věnují oblasti veřejné správy, správní vědy a práva. V souvislosti s veřejnou správou se zabývají především jejím stávajícím postavením a případnými budoucími reformami. Dále se zaměstnanci věnují např. oblasti společenských věd – sociologie, sociální patologie, psychologie, bezpečnosti nebo urbanismu. Další významnou oblastí bádání jsou environmentální vědy, zejména environmentální ekonomika a management a problémy spojené s udržitelným rozvojem. V rámci těchto témat se zaměstnanci dále specializují dle své odborné erudice.

Vědecko-výzkumný záměr ústavu se soustředí především těmito směry:

  • nástroje pro podporu managementu ve veřejném sektoru,
  • výzkum socioekonomického kontextu udržitelnosti a etiky ve veřejném prostoru,
  • sociální přesah ekonomických věd – behaviorální přístup,
  • výzkum legislativního a správního kontextu změn a trendů ve veřejné správě v ČR a světě,
  • výzkum inovací ve veřejném a soukromém sektoru.

Akademičtí pracovníci působící na ústavu jsou odborníci, kteří kromě výuky sledují dění ve svém oboru, dále se vzdělávají a účastní se aktivně mezinárodních a tuzemských konferencí a publikují ve vědeckých časopisech. Příklady aktuálních témat, kterými se naši zaměstnanci v poslední době zabývali, mohou být například právní a ekonomické aspekty ochrany krajiny, role principu vlády práva ve správním právu, řízení a efektivnost ve veřejné správě, souvislost ekonomického růstu a emisí v post-komunistických zemích nebo efektivita CO2 při sdružených procesech spalování a dopravy uhlí a dřeva.

V rámci své tvůrčí činnosti akademičtí pracovníci ústavu navazují spolupráci s řadou subjektů ve veřejné i soukromé sféře, v rámci této spolupráce podporují internacionalizaci. Podíleli se nebo podílejí na vědeckých a výzkumných projektech.

Přes individuální vazby k různým zahraničním subjektům (např. Hochschule Zittau) ústav nabízí studentům bezprostřední kontakt s internacionálním prostředím. Díky Studentské grantové soutěži se studenti již v minulosti aktivně zapojili na ústavu do výzkumu a tak nejen uplatnili svoje teoretické poznatky z environmentální, správní a sociální oblasti v praxi, ale zároveň je podstatně rozšířili aktivní participací. Výsledkem jsou články ve vědeckých časopisech a vystoupení na konferencích. Tato jejich práce je z prostředků projektu i finančně bonifikována.

Rozšířit fotografii: 
false