Témata závěrečných prací

Okruhy pro bakalářské práce pro studijní program B6208 – Ekonomika a management

 1. Studijní obor 6208R126 – Management podniku: Management malých a středních podniků
 • řízení nákladů, kalkulace nákladů,  kalkulace nákladů a jejich uplatnění v řízení OSVČ,
 • financování malých a středních podniků, finanční analýza, finanční investování,
 • hodnocení efektivnosti investic,
 • marketingové řízení, marketingový mix, public relations
 • systémové řízení jakosti, logistika podniku,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • řízení lidských zdrojů, analýza manažerských funkcí v organizaci, hodnocení pracovního výkonu, personální řízení,
 • podnikatelský plán, zahraniční obchod,
 • daňové odvody u právnických osob,
 • financování rozvoje podnikání fyzické osoby,
 • administrativní břemena malých a středních podniků,
 • vyvolané náklady získávání dotačních prostředků,
 • faktory ovlivňující úspěšnost firem při získávání veřejných zakázek,
 • účetní výkaznictví (pro kombinovanou formu studia)
 1. Studijní obor 6208R126 – Management podniku: Manažerská etika
 • podniková kultura,
 • etika v podnikání,
 • podnikatelská etika v oblasti účetnictví a daní,
 • společenská odpovědnost organizací,
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • etika v mezinárodním obchodu,
 • public relations.
 1. Studijní obor 6208R146 – Ekonomika a provoz podniku
 • náklady a výnosy, kalkulace nákladů,
 • provozní činnosti v podniku, produktivita práce,
 • efektivita investic, hodnocení investic (stavební a strojní investice),
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • financování podniku, finanční analýza,
 • kapitálové trhy, finanční investování,
 • obchodní a marketingové činnosti v podniku,
 • řízení nadnárodních podniků,
 • pojištění a poskytování úvěrů podnikům,
 • řízení lidských zdrojů, personální řízení,
 • podnikatelský plán, analýza manažerských funkcí,
 • hodnocení pracovního výkonu,
 • účetní a daňové souvislosti právnických osob, mezinárodní zdanění,
 •  účetní výkaznictví  ( pro kombinovanou formu studia)

 

Okruhy pro diplomové práce ro studijní program N6208- Ekonomika a management ,  studijní obor 6208T009 – Ekonomika a management podniku

 • strategický management,
 • projektový management,
 • účetní výkaznictví,
 • výkonnost a konkurenceschopnost podniku,
 • marketingové řízení v podniku,
 • finanční řízení, predikční modely,
 • hodnocení investičních projektů,
 • tvorba mzdových systémů,
 • oceňování majetku,
 • aplikace metod zjišťování hodnoty staveb,
 •  efektivní instituce,
 • řízení v nadnárodních podnicích,
 • zahraniční obchod a mezinárodní marketing,
 • vyvolané náklady získávání dotačních prostředků,
 • faktory ovlivňující úspěšnost firem při získávání veřejných zakázek.