Ústav ekonomických věd (ÚEV) zabezpečuje na FES výuku obecných a aplikovaných ekonomických předmětů ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika v prezenční a kombinované formě studia v českém jazyce, pro vybrané studijní programy, resp. studenty na výměnných pobytech Erasmus i v jazyce anglickém.
 
Nabídka zajišťovaných předmětů představuje velmi široké portfolio. Zahrnuje předměty zaměřující se na samotnou podstatu ekonomických věd – jde tedy o výuku obecné ekonomie jako teoretické vědní disciplíny, představující základ pro aplikované obory. Ty směřují do různých oblastí od veřejného sektoru, přes sektor finanční, bankovní až do oblasti pojišťovnictví.
 
V rámci bakalářských studijních programů ÚEV  zabezpečuje klíčové státnicové předměty mikroekonomie I. a makroekonomie I. Tyto předměty jsou vyučovány ve všech studijních programech na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v prezenční i kombinované formě studia. Dále je zajišťována výuka v oblasti veřejného sektoru - předměty veřejná ekonomie I., ekonomika veřejného sektoru, veřejné finance a místní finance; v oblasti finančnictví – předmět základy financí, finanční a pojistné operace. Nechybí samozřejmě výuka zaměřující se na obecný ekonomický rozhled v předmětu hospodářská politika.
 
V magisterském stupni studia jsou vyučovány předměty navazující, tedy mikroekonomie II. a makroekonomie II., stejně tak veřejná ekonomie II., ekonomika veřejného sektoru II., veřejné finance II. Navíc je nabízen předmět daňová teorie a politika a management veřejného sektoru a oborové předměty ekonomiky veřejného sektoru jako je předmět ekonomika zdravotnictví, ekonomika sociálního zabezpečení, ekonomika služeb apod. V oblasti finančnictví je vyučován předmět bankovnictví, finanční a pojistná matematika, pojišťovnictví, mezinárodní finance. Z dalších předmětů nechybějí hospodářská politika v EU, vývoj ekonomických teorií a také prostorová ekonomie či rozvojová studia. Ústav ekonomických věd zajišťuje také průřezový předmět Aktuální ekonomické otázky veřejného sektoru, ve kterém studenti diskutují o aktuálním dění ve veřejném sektoru a to jak v České republice, tak Evropské unii či jinde v zahraničí.
Přirozenou součástí činnosti ÚEV jsou vědecko-výzkumné aktivity. Pracovníci ústavu se podílejí na řešení vědeckých, pedagogických nebo rozvojových projektů vyhlášených různými vědeckými institucemi (např. Grantovou agenturou ČR), orgány ústřední státní správy (např. ministerstvy) nebo jde o zahraniční projekty, kde Univerzita Pardubice, FES vystupuje jako partner. Předmětem výzkumu jsou zpravidla ekonomické otázky či problémy, které se objevují v praxi veřejného sektoru, oblasti veřejných financí nebo jde například o ekonomické souvislosti nástrojů ekonomického rozvoje na různých regionálních úrovních České republiky nebo Evropské unie. Na řešení těchto vědeckých úkolů spolupracují pracovníci ÚEV s různými partnerskými univerzitami či fakultami, popř. dalšími organizacemi.
 
OBLASTI VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH AKTIVIT ÚEV FES:
Veřejná ekonomie a ekonomika, ekonomika a financování územních samostpráv
 • ekonomika veřejného sektoru a hodnocení jeho výkonnosti, aplikace systémové dynamiky ve       veřejném sektoru, marketingového řízení ve veřejném sektoru
 • ekonomika veřejných služeb a metodologie určování hodnoty veřejných služeb
 • ekonomika a rozvoj obcí (hodnocení aglomeračních efektů a jejich vliv na rozvoj obce)
 • ekonomika a rozvoj obce - aglomerační efekty jako zdroj rozvoje obce, aplikace systémové dynamiky při BSC obce, dynamický model
 • fiskální vztahy mezi víceúrovňovými veřejnými financemi a fiskální decentralizace, problematika  rozpočtového určení daní
 • analýza výdajových potřeb obcí v ČR a jejich optimalizace  
 • spolupráce s individuálními územními samosprávami při řešení konkrétních problémů souvisejících s financováním obcí, kvalitou výkonu územních samospráv (procesní řízení, benchmarking, CAF) apod.
Ekonomie
 • oblast metodologických aspektů ekonomie včetně historických souvislostí
 • analýza institucionálních aspektů makroekonomických a mikroekonomických činností, zejména problematika neformálních institucí a jejich vlivu na fungování dílčích trhů a na ekonomickou výkonnost organizací, firem a územních celků
 • problematika stínové ekonomiky
 • ekonomické aspekty uplatňování etiky v ekonomice s důrazem na problematiku korupce
 • možnosti hodnocení a měření korupce a jejích nákladů, efektivnosti protikorupční politiky a účinnost    různých forem interakce soukromých, veřejných a občanských iniciativ v dané oblasti
 • ekonomické aspekty pracovních trhů s důrazem na regionální souvislosti
 • vliv aktivit nižších vládních úrovní na makroekonomickou stabilitu státu a makroekonomické řízení
 • fiskální nerovnováha v zemích EU a její důsledky
 • kvalita veřejných financí a fiskálních procesů
 • využití matematických metod při zkoumání ekonomických jevů
Hospodářská politika, regionální a prostorová ekonomika
 • posuzování vlivu ICT na ekonomiku z makroekonomického a také regionálního hlediska
 • analýza efektivnosti jednotlivých typů hospodářských politik, úspěšnost společných hospodářských politik na základě soudržnosti integračních seskupení
 • sledování vnímání, pozice a významu venture kapitálu v klíčových státech (USA, Izrael, státy EU), jakožto limitujícího prvku inovačního podnikání v dané ekonomice
 • regionalizace indikátorů ekonomické výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního prostředí
 • ekonomické aspekty ozbrojených konfliktů, terorismu a extrémismu
 • klastr jako forma spolupráce soukromého a veřejného sektoru (zejména efektivnost veřejné podpory, způsoby analyzování potenciálu regionu vhodného pro vznik klastru)
 • monitorování vývoje inovačního podnikání v ČR, vývoj potřeb inovačních projektů
 • regionální inovační strategie jako forma veřejné rozvojové politiky, metodologie pro odhalování existujících regionálních inovačních systémů v praxi
Finance a bankovnictví
 • analýza dopadů finanční krize na bankovní sektory ve vybraných zemích EU
 • dopad implementace BASEL III na evropské banky, bankrotní modely a očekávání rizika
 • krize bank a veřejných financí - modelování systematického rizika a stress testing na  makroúrovni
 • vliv zahraničního vlastnictví bank na jejich výkonnost a na zadluženost států
 • finanční trhy, jejich integrace, regulace, selhání, budoucnost a postavení centrálních bank
 • finanční deriváty a jejich budoucnost
 • vývoj ekonomiky v závislosti na peněžní soustavě
 • kumulace financí a distribuce (modely redistribucí)
Výsledky své vědecko-výzkumné aktivity členové týmu Ústavu ekonomických věd aktivně publikují v uznaných vědeckých časopisech jak v České republice, tak v zahraničí. Účastní se vědeckých setkání a konferencí, kde se dělí o své poznatky s ostatními kolegy a tak přispívají k rozvoji vědecko-výzkumného potenciálu celé společnosti.