Ústav ekonomických věd zabezpečuje na fakultě výuku obecných a aplikovaných ekonomických předmětů ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika v prezenční a kombinované formě studia v českém jazyce, pro vybrané studijní programy, resp. studenty na výměnných pobytech Erasmus i v jazyce anglickém.

Nabídka zajišťovaných předmětů představuje velmi široké portfolio. Zahrnuje předměty zaměřující se na samotnou podstatu ekonomických věd – jde tedy o výuku obecné ekonomie jako teoretické vědní disciplíny, představující základ pro aplikované obory. Ty směřují do různých oblastí od veřejného sektoru, přes sektor finanční, bankovní až do oblasti pojišťovnictví.

V rámci bakalářských studijních programů ÚEV  zabezpečuje klíčové státnicové předměty mikroekonomie I. a makroekonomie I. Tyto předměty jsou vyučovány ve všech studijních programech na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v prezenční i kombinované formě studia. Dále je zajišťována výuka v oblasti veřejného sektoru - předměty veřejná ekonomie I., ekonomika veřejného sektoru, veřejné finance a místní finance; v oblasti finančnictví – předmět základy financí, finanční a pojistné operace. Nechybí samozřejmě výuka zaměřující se na obecný ekonomický rozhled v předmětu hospodářská politika.

V magisterském stupni studia jsou vyučovány předměty navazující, tedy mikroekonomie II. a makroekonomie II., stejně tak veřejná ekonomie II., ekonomika veřejného sektoru II., veřejné finance II. Navíc je nabízen předmět daňová teorie a politika a management veřejného sektoru a oborové předměty ekonomiky veřejného sektoru jako je předmět ekonomika zdravotnictví, ekonomika sociálního zabezpečení, ekonomika služeb apod. V oblasti finančnictví je vyučován předmět bankovnictví, finanční a pojistná matematika, pojišťovnictví, mezinárodní finance. Z dalších předmětů nechybějí hospodářská politika v EU, vývoj ekonomických teorií a také prostorová ekonomie či rozvojová studia. Ústav ekonomických věd zajišťuje také průřezový předmět Aktuální ekonomické otázky veřejného sektoru, ve kterém studenti diskutují o aktuálním dění ve veřejném sektoru a to jak v České republice, tak Evropské unii či jinde v zahraničí.

Přirozenou součástí činnosti ÚEV jsou vědecko-výzkumné aktivity. Pracovníci ústavu se podílejí na řešení vědeckých, pedagogických nebo rozvojových projektů vyhlášených různými vědeckými institucemi (např. Grantovou agenturou ČR), orgány ústřední státní správy (např. ministerstvy) nebo jde o zahraniční projekty, kde Univerzita Pardubice, FES vystupuje jako partner. Předmětem výzkumu jsou zpravidla ekonomické otázky či problémy, které se objevují v praxi veřejného sektoru, oblasti veřejných financí nebo jde například o ekonomické souvislosti nástrojů ekonomického rozvoje na různých regionálních úrovních České republiky nebo Evropské unie. Na řešení těchto vědeckých úkolů spolupracují pracovníci ÚEV s různými partnerskými univerzitami či fakultami, popř. dalšími organizacemi.

 

OBLASTI VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH AKTIVIT:

  • Veřejná ekonomie a ekonomika, ekonomika a financování územních samospráv
  • Ekonomie
  • Hospodářská politika, regionální a prostorová ekonomika
  • Finance a bankovnictví

Výsledky své vědecko-výzkumné aktivity členové týmu Ústavu ekonomických věd aktivně publikují v uznaných vědeckých časopisech jak v České republice, tak v zahraničí. Účastní se vědeckých setkání a konferencí, kde se dělí o své poznatky s ostatními kolegy a tak přispívají k rozvoji vědecko-výzkumného potenciálu celé společnosti.

Rozšířit fotografii: 
false