Joint degree a Double degree

Mezinárodní spolupráci považuje fakulta za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vědy, výzkumu a výuky. FES usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, mobilitách a univerzitních sítích. Aktivně vytváří nové smlouvy, které nabízí studentům nebo akademickým pracovníkům nové výměnné programy a tím nové možnosti spolupráce. 

JOINT DEGREE


Navazující magisterský studijní program Economic Policy and Administration, studijní obor Regional Development and Governance ve spolupráci se Šiauliai University v Litvě.

Společný studijní obor si klade za cíl poskytnout studentům kvalitní přípravu a prohloubení znalostí v oblasti veřejné ekonomie, veřejné ekonomiky a financí, rovněž v oblasti veřejné správy, governance a rozvoje regionů. Neopomíjí ani sociální a environmentální aspekt dané problematiky.

Fakulta ekonomicko-správní přináší do programu zejména výuku veřejné ekonomie a financí (Veřejná ekonomie, Finance veřejného sektoru), dále pak problematiku práva (Právo EU). Univerzita v Šiauliai pak vnáší do spolupráce především oblasti řízení veřejného sektoru a veřejné politiky (Veřejná politika a governance), tak rozvoje regionů (Regionální ekonomie, Udržitelný regionální rozvoj a management regionálních programů, Migrace a regionální rozvoj).

Studijní program byl zahájen v akademickém roce 2014/2015 a jsou do něho zapojeni studenti z Litvy, Nigérie a Gruzie.Výuka probíhá v anglickém jazyce, forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky.

Více informací na stránkách http://jointregion.upce.cz nebo http://jointregion.su.lt/.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu  Economic Policy and Administration se studijním oborem Regional Development and Governance pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Akreditace byla udělena do 8. 10. 2028.

false

DOUBLE DEGREE


Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, specializace Management finančních institucí ve spolupráci s  Technische Universität Dresden v Německu.

Studijní program je zahájen od akademického roku 2020/2021. Podstata „double degree“ spočívá v tom, že po úspěšném absolvování programu student získá diplomy dva (od domácí i zahraniční univerzity). Získáním „double degree“ si absolvent, mimo jiné, významně zlepší postavení na evropském i českém trhu práce. Může se uplatnit jako analytik a finanční manažer bank, pojišťoven a jiných finančních institucí, díky schopnosti samostatně rozhodovat na základě profesionálních analýz a pomocí adekvátních exaktních metod a kvantitativních metod v kombinaci se znalostmi informačních technologií. 

Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě. V zimním semestru 2. ročníku magisterského studia na IHI Zittau (pro pobyt na zahraniční instituci je možné čerpat prostředky z programu Erasmus+ ). Studium probíhá v češtině, semestr v zahraničí se vyučuje v angličtině. V Německu je možné studovat z nabídky předmětů např. Responsible Management, Intercultural Communication, Research Project in International Business, Managing the Multinational Company, International Business Law, Finance, Applied Microeconomics. Nebo využít i libovolnou nabídku předmětů TU Dresden. 

 

Další informace na stránkách Double degree

false
Rozšířit fotografii: 
false