Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia

Podmínky pro přijetí ke studiu v přijímacím řízení v navazujících magisterských programech

Ekonomika a management,

Informatika a systémové inženýrství

Hospodářská politika a veřejná správa

Finance

Podmínkou k přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia nejpozději do 15. 9. 2023.

Splnění uvedené podmínky prokazují uchazeči při zápisu do studia úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu nebo potvrzením o absolvování bakalářského studia. Absolventi bakalářských studijních programů realizovaných na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice kopii diplomu nepředkládají. 

Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních specializací bude určeno na základě váženého průměru za celou dobu bakalářského studia. Výpis studijních výsledků pro určení pořadí uchazečů je nutné zaslat na studijní oddělení FES (Studentská 95, 532 10  Pardubice) do 2. 6. 2023 

Uchazeči, jejichž výsledek státní závěrečné zkoušky bakalářského studia bude hodnocen stupněm „prospěl(a) s vyznamenáním“, budou přijati ke studiu přednostně, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů dle níže uvedené tabulky.

Zapsáno ke studiu bude celkem nejvýše 470 uchazečů do prezenční formy studia všech studijních programů podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia a 180 uchazečů do kombinované formy studia, podle nejlepšího umístění v pořadí uchazečů o tuto formu studia při zachování struktury v tabulce.

Struktura uchazečů přijímaných do navazujících magisterských programů FES UPa

studijní program

forma prezenční

forma kombinovaná

HPVS

130

60

ISI

130

40

EM

160

80

FIN

50 0

Celkem

470

180

Nad určený limit budou ke studiu přijati studenti, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku a současně dosáhnou stejného bodového hodnocení jako uchazeč na posledním místě dle struktury uvedené v tabulce.

Uchazeči se stáním občanstvím jiným než České republiky nebo Slovenské republiky

doloží jazykovou způsobilost Certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince (CCE, pořádá UJOP, Univerzita Karlova) minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vykonanou v posledních 5 letech.
Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE) jsou na úroveň postaveny:
a) vykonaná maturitní zkouška z českého jazyka;
b) úspěšně absolvovaný předchozí stupeň vzdělávání v českém nebo slovenském jazyce;
c) úspěšně absolvované přezkoušení z českého jazyka minimálně na úrovni B2 na Jazykovém centru Univerzity Pardubice, které bude nabízeno v omezeném rozsahu a bude platné pouze pro přijímací řízení na Fakultu ekonomicko-správní,
d) úspěšně absolvovaná zkouška z českého jazyka minimálně na úrovni B2 v posledních 5 letech na instituci, která byla certifikována organizací ALTE (Association of Language Testers in Europe) a je plnoprávným členem této organizace,
e) úspěšně složená Státní jazyková zkouška základní (B2) z českého jazyka v posledních 5 letech a vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Rozšířit fotografii: 
true