Bakalářské studium

Studium na Fakultě ekonomicko-správní je koncipováno v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená ve strukturované podobě. Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium. Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu.

Studovat můžete denně v tzv. prezenční formě, nebo při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na FES většinou jedenkrát za měsíc v pátek a v sobotu celý den.

Přehled studijních programů a oborů v bakalářském studiu

Důležité informace

 

 

PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

Studijní program
(KKOV)
Název Studijní obor
(JKOV)
Forma studia
B6202 Hospodářská politika a správa
  Veřejná ekonomika a správa 6202R055 P, K
B6208 Ekonomika a management
  Management podniku 6208R126 P, K
  Management ochrany podniku a společnosti 6208R147 P, K
  Ekonomika a provoz podniku 6208R146 P, K
B6209 Systémové inženýrství a informatika
  Informatika ve veřejné správě 6209R019 P, K
  Regionální a informační management 6209R028 P, K
  Informační a bezpečnostní systémy 6209R029 P, K
  Regional and Information Management 6209R028 P
  Management finančních rizik 6209R035 P

P = prezenční forma studia
K = kombinovaná forma studia

true

Důležitá data

Důležitá data

 

Den otevřených dveří středa 17. 1. 2018 od 9.00 v v posluchárně EB E1 (Studentská 95, Pardubice - Polabiny)

                                        v sobotu 10. 2. 2018 od 9.00 v posluchárně EB E1

Uzávěrka přihlášek do bakalářského studia:  30. 3. 2018

Přijímací řízení: přijetí ke studiu na základě studijního průměru ze všech předmětů závěrečného vysvědčení 3. ročníku střední školy.

Zaslat na studijní oddělení FES

  • úředně ověřenou kopii vysvědčení ze 3.ročníku střední školy do 30. 3. 2018
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději  do 15. 6.  2018
  • doklady pro bonifikaci v přijímacím řízení  do 15. 4. 2018, výpis didaktického testu zkoušky matematika+ do 15.6.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách Univerzity Pardubice:  od 22. 6. 2018

Jak se přihlásit ke studiu?

Jak se přihlásit ke studiu?

Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu na FES  do akademického roku 2018/2019 je do 30. 3. 2018. 

Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Uchazeč o studium neposílá na fakultu vytištěnou elektronickou přihlášku. Její zaevidování si může následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Uchazeči jsou povinni v přihlášce  uvést typ studijního programu (bakalářský) a formu studia (prezenční, kombinovaná); obor a IZO absolvované (studované) střední školy. Nepožaduje se lékařské potvrzení ani životopis.

Zaregistrování přihlášky je první krok k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést i všechny další požadované úkony. Tzn. odmaturovat do 15. 6. 2018, zaslat požadovaná vysvědčení a doklady k danému datu.

Povinností uchazeče je doručit do 30. 3. 2018 úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z 3. ročníku střední školy a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10  Pardubice.

Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací.

Název účtu adresáta: 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu:  Komerční banka Pardubice

číslo účtu 37030561/0100

variabilní symbol   4920

konstantní symbol 379 pro platbu složenkou

                                 308 pro platbu převodem

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

převodová pošta Pardubice 530 02

 

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)

 typ poplatku – OUR

 SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX

 IBAN – CZ2901000000000037030561

 adresa banky:

 Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice

 

true
Rozšířit fotografii: 
false