Bakalářské studium

Studium na Fakultě ekonomicko-správní je strukturované. Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium. Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu.

Studovat můžete denně v tzv. prezenční formě, nebo při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na FES většinou jedenkrát za měsíc v pátek a v sobotu celý den.

 

 

Lhůta pro podávání přihlášek k bakalářskému studiu na FES   je od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 
Elektronická přihláška
je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.
Uchazeč si může podat více přihlášek ke studiu. Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí bankovním převodem. Poplatek se nevrací.

Uchazeč o studium neposílá na fakultu vytištěnou elektronickou přihlášku. Zaevidování své e-přihášky si může uchazeč následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Nepožaduje se lékařské potvrzení ani životopis.

Zaregistrování přihlášky je první krok k možnému přijetí uchazeče. Je však nutné provést i všechny další požadované úkony. Tzn. odmaturovat, zaslat požadovaná vysvědčení a doklady k danému datu.
Povinností uchazeče je:

  • doručit úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy do 31. 3.  2023 
  • zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní odd. FES (Studentská 95, 532 10  Pardubice) nejpozději do 15. 6. 2023.

Název účtu adresáta: 
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Název a sídlo peněžního ústavu:  Komerční banka Pardubice
číslo účtu 37030561/0100
variabilní symbol   4920
konstantní symbol  
308 pro platbu převodem
specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky
 

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)
 typ poplatku – OUR
 SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX
 IBAN – CZ2901000000000037030561
 adresa banky:
 Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice

true

Program Digitální podnikání

false

Forma studia: Prezenční

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Chceš se naučit využívat nové informační nástroje a pochopit proces digitalizace ve firmách? Ve studijním programu Digitální podnikání získáš současně znalosti jak z oblastí počítačového zpracování podnikových dat, sociálních sítí, elektronického obchodování, multimédií a bezpečnosti dat, tak z oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky a práva. V jednom studijním programu můžeš spojit jak ekonomické znalosti, tak digitální dovednosti.

Co tě naučíme

Program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností potřebných pro vytváření strategií digitalizace podniku. Naučíme tě, jak navrhnout datovou strukturu a jednoduchý webový systém, jak využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, účetní, prezentační a analytické práce. Budeme tě podporovat při utváření vlastního názoru a hledání alternativních cest při řešení reálných situací. Ukážeme ti, jak vizualizovat a prezentovat získané výsledky analýz dat, aby byly srozumitelné a přesvědčivé

Čím budeš

Po absolvování bakalářského studia se uplatníš jak v roli samostatného podnikatele, tak v manažerských funkcích v nejrůznějších organizacích. Můžeš se vydat IT směrem a stát se datovým analytikem, webovým designerem, či informačním manažerem. Nebo tě spíš zaujme podniková ekonomika a staneš se odborníkem v oblasti marketingu a obchodu, nebo projektovým manažerem. Především však budeš člověkem, který má multioborové vzdělání, je flexibilní a dokáže reagovat na změny, které digitalizace přináší

Už nyní se můžeš podívat do studijních plánů

true

Program Hospodářská politika a veřejná správa - profil akademický

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Co tě naučíme?
Orientovat se v problematice veřejných financí, ekonomiky a správy organizací veřejného sektoru. Porozumíš místním a regionálním financím a blíže pochopíš jednotlivé činnosti organizací zřizovaných obcemi, kraji či neziskovými organizacemi. Dokážeš nastavit takové podmínky, ve kterých budou úřady i firmy fungovat efektivně. Budeš mít také možnost vyzkoušet si svoje schopnosti a ověřit teoretické znalosti během studia v praxi ve vybraných institucích veřejné správy či v neziskovém sektoru (fakulta spolupracuje s Magistrátem města Pardubice, Krajským úřadem Pardubického kraje, Ministerstvem financí, Czechinvestem atd.).

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš připraven zejména pro práci na ekonomických odděleních obecních a krajských úřadů a specializovaných úřadů na regionální úrovni, můžeš ale také zamířit na finanční úseky soukromého sektoru. Je to na Tobě, jakou cestu si zvolíš, my Ti ale garantujeme, že z Tebe bude profík. Jestliže budeš pokračovat v navazujícím studiu, porozumíš tvorbě veřejných politik a hravě se uplatníš na ministerstvech v klíčových ekonomických pozicích.

Co budeš studovat?
Získáš znalosti z oblasti ekonomiky, veřejné správy, marketingu, účetnictví, správního práva a využívání moderních informačních technologií. Nezapomínáme ani na výuku jazyků. Už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Forma studia: Prezenční

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Co tě naučíme?
Budeš umět správně zjistit a stanovit daně a vědět jak se zabezpečí jejich úhrada. Dokážeš vypočítat daňovou povinnost u přímých i nepřímých daní. Naučíš se podané daňové přiznání zkontrolovat, rozpoznat anomálie v účetních výkazech, v příloze k účetní závěrce či ve výroční zprávě, a budeš vědět, jak postupovat, aby daň byla vybrána ve správné výši. Budeš vědět, jak se vede daňové řízení, jaké jsou daňové postupy a zároveň budeš mít i povědomí o soudní kontrole rozhodnutí Finanční správy. Získáš širší znalosti z oblasti veřejných financí a veřejných rozpočtů, nebo místních a regionálních financí. Znalosti však budeš moci využít i v soukromém sektoru, protože budeš také umět vyplnit daňové přiznání pro fyzickou i právnickou osobu. Budeš se orientovat se v nákladech daňově uznatelných a neuznatelných, odčitatelných položkách a daňových úlevách. Také se rychle zorientuješ se v účetních výkazech a budeš umět počítat základní ukazatele finanční analýzy.

Čím budeš?
Po úspěšném absolvování bakalářského studia se uplatníš zejména ve služebním poměru u finančního úřadu. Dále nalezneš uplatnění i v dalších správních orgánech, kde je třeba ekonomického rozhodování, respektive budeš moci vést správní řízení a vykonávat další správní činnosti. Rovněž budeš moct vykonávat vysoce specializované odborné činnosti na úrovni nižších a středních manažerských funkcí v orgánech státní správy a samosprávy, v bezpečnostních sborech, ale i v soukromé sféře – mimo jiné u daňových poradců, či v daňových odděleních obchodních společností. Budeš-li mít zájem po ukončení tohoto studia studovat dál a prohloubit si nabyté znalosti a dovednosti, budeš moci pokračovat na fakultě i v jednom z navazujících magisterských programů.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3 roky

Co tě naučíme?

Naučíš se všechno o financování sportu, připravíš rozpočty, zkontroluješ účetnictví. Budeš umět rozhodovat o rozdělování dotací, hospodářsky řídit sportovní organizace, znalosti budeš mít také ze správy sportovních areálů. Zvládneš pořádat sportovní kurzy, tábory, ale i sportovní soutěže a turnaje. Naučíme Tě také analyzovat a vyhodnocovat výkonnost sportovců a sportovních týmů.

Čím budeš?

Budeš ekonom se specializací na regionální sport. Uplatníš se jako ekonom na regionálních ale také na vyšších úrovních veřejné správy, která je odpovědná za rozdělování dotací a řízení sportu, nebo jako manažer v různých sportovních klubech a asociacích, na úřadech na odděleních, kam spadá problematika sportu. Případně budeš moci začít sám podnikat jako poradce pro čerpání dotací či v oblasti pořádání různých sportovních aktivit a sebepoznávacích a sebeprožitkových kurzů.

 

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Hospodářská politika a veřejná správa - profil profesní

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Co tě naučíme?
Budeš rozumět problematice ochrany spotřebitele, nekalosoutěžních jednáních ohrožujících spotřebitele a fungování České obchodní inspekce. Budeš umět identifikovat falza a nebezpečné výrobky, zkontrolovat internetový obchod. Budeš také samozřejmě vědět, jak se vede kontrola v provozovně podnikatele a jak rozhodnout o sankci za porušení zákonů. Budeš umět spotřebitelům poradit a řešit mimosoudní cestou různé spory mezi spotřebitelem a podnikatelem. Naučíš se číst zákony a aplikovat je v praxi. Protože budeš mít znalost fungování i jiných inspekcí či úřadů, které provádějí různé kontroly, budeš rozumět správnímu dozoru i v širších souvislostech. Místo psaní bakalářské práce se zaměříš daleko víc na praxi, od druhé ročníku budeš chodit s inspektory ČOI po kontrolách. Znalosti se ověřují praktickou zkouškou, klauzurní prací, kde prokážeš, že umíš udělat kontrolu a sepsat z ní protokol.  Po škole tak nebudeš absolvent bez praxe, ale profík, který se uplatní hned v rámci ČOI, případně u jiného kontrolního orgánu. Pokračovat můžeš samozřejmě ale i v navazujícím studiu.

Čím budeš?
Po úspěšném absolvování bakalářského studia se uplatníš zejména na pozici inspektora nebo metodika České obchodní inspekce, ale rovněž jako pracovník jiného správního orgánu vykonávající správní dozor případně jiné správní činnosti včetně vydávání správních rozhodnutí. Budeš také moct vykonávat vysoce specializované odborné činnosti na úrovni nižších a středních manažerských funkcí v orgánech státní správy a samosprávy, ale i v soukromé sféře. Budeš-li mít zájem po ukončení tohoto studia studovat dál a prohloubit si nabyté znalosti a dovednosti, budeš moci pokračovat na fakultě i v jednom z navazujících magisterských programů.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Ekonomika a management

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Co tě naučíme?
Naučíme Tě vše potřebné, abys dokázal kriticky přemýšlet a přinášet kreativní řešení problémů spojených s řízením firem. Budeš umět vše naplánovat, spočítat, statisticky analyzovat a vyhodnotit, vyznáš se v účetnictví, právu i psychologii. Naučíme Tě vést lidi a týmy, řídit investice. Specializace zahrnuje čtyři hlavní oblasti: ekonomie a aplikované ekonomické disciplíny, management a specifické manažerské činnosti, informační technologie včetně matematicko-statistických disciplín a také ostatní předměty, jako je například právo a cizí jazyky.

Čím budeš?
Jako absolvent bakalářského oboru se uplatníš v podnikatelské sféře a v neziskovém sektoru. Vést můžeš nadaci, občanské sdružení, ale můžeš také založit a řídit vlastní firmu.  Jestli máš rád výzvy, můžeš být i součástí týmů řešící krizové situace a jestli chceš pokračovat ve studiu na naší fakultě a získat titul Ing., není to žádný problém. Naučíme Tě toho mnohem více a ještě budeš mít větší šanci získat po škole pozici, po které toužíš.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Forma studia: Prezenční

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Co tě naučíme?
Naučíme Tě vše potřebné, abys mohl zamířit jako ekonom do výrobních i obchodních podniků a služeb. Budeš se umět rozhodovat a pracovat jako týmový hráč, vyznáš se v účetnictví a finančních operacích a levou zadní zvládneš IT technologie. Zároveň budeš umět skvěle cizí jazyk, protože ten u nás můžeš studovat celých 5 let.
Čím budeš?
Po ukončení bakalářského studia můžeš pracovat ve firmách, především jako ekonom, analytik, vedoucí provozu a to v České republice i v zahraničí, protože budeš umět použít angličtinu i ve firemní praxi. A když se rozhodneš, že budeš studovat dále, navazující magisterské studium, není to problém. Naučíš se toho u nás ještě mnohem víc, abys mohl nastartovat úspěšnou kariéru.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Finance

false

Forma studia: Prezenční

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Láká tě práce v bance, pojišťovně, v jiné finanční instituci nebo ve finančním oddělení firmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nadstandardně finančně ohodnoceno? Chceš rozumět široké oblasti financí a ekonomie v souvislostech? Vyber si studijní program Finance!

Co tě naučíme?
Porozumíš problematice financí, a to jak z pohledu teorie, tak praxe, na kterou klademe velký důraz. Budeš umět získávat, odborně zpracovávat, vyhodnocovat, analyzovat a komentovat finanční a ekonomické informace a data, a na základě toho se rozhodovat v profesním, ale i osobním životě. Zároveň tě naučíme vše diskutovat a nalézat komplexní řešení v týmovém prostředí. Porozumíš reálným situacím na finančních trzích a budeš je umět řešit, a to zejména v bankovnictví, pojišťovnictví, v oblastech financování podniku a investičního rozhodování. Zároveň se naučíš cizí jazyk, využívat informační a účetní systémy a budeš znát a umět aplikovat základní právní předpisy, to vše v maximální míře uplatnitelné v ekonomické a finanční realitě. Tyto praktické zkušenosti získáš díky odborné praxi realizované během studia a tím, jak získané znalosti a dovednosti v průběhu celého studia procvičujeme na příkladech z praxe.

Čím budeš?
Po úspěšném absolvování bakalářského studia se uplatníš zejména na pozicích nižšího a středního managementu v institucích finančního trhu, jako jsou banky, pojišťovny, investiční zprostředkovatelé, penzijní fondy, leasingové společnosti a podobně, ale i na finančních a ekonomických pozicích ve firmách. Zároveň získáš znalosti potřebné pro navazující magisterské studium stejného nebo podobného programu. Už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Informatika a systémové inženýrství

false

Forma studia: Prezenční, kombinovaná

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Co tě naučíme?
V průběhu studia získáš základní znalosti v oblastech, ve kterých se budeš pohybovat. To znamená základy ekonomiky, managementu, práva a zpravodajských technologii. Velká pozornost bude následně věnována předmětům z oblasti informačních a komunikačních technologií. Znalosti a dovednosti z oblasti ICT jsou nutné pro zvládnutí technologií využívaných v rámci klasické detektivní činnosti, konkurenčního zpravodajství a dalších podnikatelsko-zpravodajských a lobbyistických technologií. Zároveň ti tyto znalosti umožní kvalifikovaně zpracovávat a analyzovat získaná data a vytvářet závěry pro zaměstnavatele.
Součásti studiu je i krátkodobá odborná praxe a samozřejmostí je i výuka cizích jazyků.

Čím budeš?
Budeš informatik, který je specialistou na sběr, analýzu dat a jejich interpretaci. Můžeš pracovat jako bezpečnostní analytik, auditor, prognostik, technický projektant, poradce. Zamířit můžeš na různé úřady a instituce jako jsou, např. obecní úřady, magistráty, záchranné složky a Policie ČR nebo do soukromých firem. Jestli Tě studium zaujme a budeš chtít mít více znalostí, můžeš u nás samozřejmě pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Tvým zaměstnavatelem mohou být vedle orgánů samosprávy (funkce v referátu regionálního rozvoje, referátu investic, referátu výstavby, referátu obrany a ochrany, funkce tajemníka) i komerční subjekty a orgány státní správy, které řeší problemastiku investic, tvorby prognóz, ekonomické subjekty zřízené orgány samosprávy jakož i instituce zabývající se problematikou bezpečnosti (bezpečnostní průmysl, systém záchranné služby, obecní – městská policie, policie ČR, tajné služby).

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Aplikovaná informatika

false

Forma studia: Prezenční

Typ studia: Bakalářský

Délka studia: 3 roky

Chceš pracovat v oblasti multimédií např. s počítačovou grafikou, umět zpracovat digitální fotografie, digitální videa a řídit multimediální projekty pro potřeby firem? Potom studuj Aplikovanou informatiku se zaměřením na multimédia ve firemní praxi. Ve studiu se budeš věnovat především využití multimédií a audiovizuální techniky v oblasti prezentace a reklamy.

Co tě naučíme
Naučíš se připravovat podklady a tvořit tištěné materiály pro potřeby firmy; navrhovat a realizovat vizuální styl firmy, vytvořit grafický manuál; navrhnout www stránky firmy, vytvořit fotodokumentaci, reklamní fotografii, produktovou fotografii, fotografii pro web; používat grafický a audiovizuální software; seznámíš se s problematikou 3D grafiky, 3D tiskem a možnostmi virtuální a rozšířené reality.

Čím budeš
Uplatníš se v malých a středních firmách v profesi multimediálního specialisty. Kombinace multimediálních znalostí a dovedností se základním ekonomickým rozhledem ti umožní se uplatnit mezi sférou ekonomických odborníků a sférou profesionálních umělců, kteří pracují pro účely podnikové sféry.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů.

true

Program Informatics and System Engineering

false

Language of Instruction:    English

Degree Acquired:              Bachelor, abbr. "Bc."

Length of Study:                3 academic years

Form of Study:                   full-time

Tuition Fee:                       90 000 CZK per academic year

The Bachelor course graduates master basic knowledge in the field of system engineering and informatics acquired mainly by passing subjects such as Essentials of Informatics, System Integration, Operating Systems, and Introduction to Computer Networks, etc. This body of knowledge is further enlarged with data from management, regional sciences, and economic theories. Professional preparation also includes a supervised professional internship.The graduates can find positions in state administration, self-governing bodies, and specific regional organizations at a lower management level. The course is available as a full-time course. 

true

Zaujal Vás některý z našich nabízených oborů? Pak neváhejte a přihlaste se ke studiu.

false
Rozšířit fotografii: 
true