Bakalářské studium

Studium na Fakultě ekonomicko-správní je strukturované. Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium. Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu.

Studovat můžete denně v tzv. prezenční formě, nebo při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na FES většinou jedenkrát za měsíc v pátek a v sobotu celý den.

Důležité informace

 

 

PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

Studijní program
(KKOV)
Název programu a specializace           Forma studia
B0488A050001 Hospodářská politika a veřejná správa
 

Veřejná ekonomika a správa

Finanční správa

Ekonomika a organizace bezpečnosti

 

P, K

P, K

P, K

B0413P050004

Hospodářská politika a veřejná správa - zaměření Obchodní inspekce                 P, K

B0413A050008 Ekonomika a management
  Management podniku   P, K
  Management finančních  institucí   P, K
  Ekonomika a provoz podniku   P, K
B0688A140004 Informatika a systémové inženýrství a informatika
  Informatika ve veřejné správě   P, K
  Informační a bezpečnostní systémy   P, K
B0688A140005
Informatic and System Engineering   P
  Aplikovaná informatika se zaměřením na multimedia ve firemní praxi   P

P = prezenční forma studia
K = kombinovaná forma studia

Rozšířit fotografii: 
false
true

Důležitá data

 

Den otevřených dveří středa 9. 1. 2019 od 9.00 v v posluchárně EB E1 (Studentská 95, Pardubice - Polabiny)

                                        v sobotu 16. 2. 2019 od 9.00 v posluchárně EB E1

Spuštění elektronické přihlášky: od 1. 1.  2019

Uzávěrka přihlášek do bakalářského studia:  31. 3. 2019

Přijímací řízení: přijetí ke studiu na základě studijního průměru ze všech předmětů závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy.

Zaslat na studijní oddělení FES

  • úředně ověřenou kopii vysvědčení z předposledního ročníku střední školy do 31. 3. 2019
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději  do 15. 6.  2019
  • doklady pro bonifikaci v přijímacím řízení  do 15. 4. 2019, výpis didaktického testu zkoušky matematika+ do 15.6. 2019

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách Univerzity Pardubice:  od 24. 6. 2019

Rozšířit fotografii: 
false

Jak se přihlásit ke studiu?

Jak se přihlásit ke studiu?

Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu na FES  do akademického roku 2019/2020 je od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. 

Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese http://eprihlaska.upce.cz.

Uchazeč o studium neposílá na fakultu vytištěnou elektronickou přihlášku. Zaevidování své e-přihášky si může uchazeč následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Uchazeči jsou povinni v přihlášce  uvést typ studijního programu (bakalářský) a formu studia (prezenční, kombinovaná); obor a IZO absolvované (studované) střední školy. Nepožaduje se lékařské potvrzení ani životopis.

Zaregistrování přihlášky je první krok k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést i všechny další požadované úkony. Tzn. odmaturovat do 15. 6. 2019, zaslat požadovaná vysvědčení a doklady k danému datu.

Povinností uchazeče je doručit do 31. 3. 2019 úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10  Pardubice.

Výše poplatku za každou podanou přihlášku k přijímacímu řízení činí 500,- Kč. Poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou. Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací.

Název účtu adresáta: 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název a sídlo peněžního ústavu:  Komerční banka Pardubice

číslo účtu 37030561/0100

variabilní symbol   4920

konstantní symbol 379 pro platbu složenkou

                                 308 pro platbu převodem

specifický symbol u elektronické přihlášky: vygenerované číslo elektronické přihlášky

specifický symbol u papírové přihlášky: rodné číslo uchazeče

převodová pošta Pardubice 530 02

 

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)

 typ poplatku – OUR

 SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX

 IBAN – CZ2901000000000037030561

 adresa banky:

 Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice

 

Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false