Podmínky pro přijetí k bakalářskému studiu

 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Splnění prokážete ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou nám musíte zaslat do 15. 6. 2023 na studijní oddělení fakulty. 
 • Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních specializací bude určeno na základě studijního průměru ze závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy a bodového hodnocení.
 • Uchazeč musí získat minimálně 50 bodů v přijímacím řízení, aby mohl být přijat.

Pořadí si můžete vylepšit bonifikací:

         Absolvování Scio testů ani zkoušky Matematika+ však není povinné. Pokud test OSP a/nebo zkoušku Matematika+ neabsolvujete, bude pořadí určené pouze na základě studijního průměru  ze střední školy.

Bonifikci můžete dále získat i za:

 • úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR a MŠMT SR v kategorii A, B, C nebo P (viz Organizační řád soutěže) ve školním roce 2022/23 nebo předchozích 4 letech; (uchazeč obdrží 100 bodů).
 • úspěšné absolvování certifikované jazykové zkoušky z angličtiny (B2), kopii certifikátu je nutné zaslat na studijní oddělení do 30. 4. 2023; (uchazeč obdrží v přijímacím řízení 50 bodů)
 • účast ve středoškolské odborné činnosti ( SOČ) v oboru matematika, informatika, ekonomika a řízení nebo ekonomika a management (uchazeč obdrží 100 bodů)
 • za prospěch z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury;
 • za úspěšnou účast v Soutěž & Podnikej, tj. za účast v republikovém finále nebo za 1. – 3. místo v republikovém finále – pouze pro studijní program „Ekonomika a management“; (uchazeč obdrží 100 bodů);
 • úspěšnou účast v Ekonomické olympiádě pořádané INEV z.ú. – pouze pro studijní programy „Ekonomika a management“ a „Finance” (uchazeč obdrží 100 bodů).
 • za členství ve sportovní organizaci a působení ve výkonnostním sportu po dobu minimálně tři let (platí pouze pro specializaci Ekonomika regionálního sportu v akademickém studijním programu „Hospodářská politika a veřejná správa“). Tato skutečnost bude doložena potvrzením ze sportovní organizace.

Body získané za studijní průměr a za výše uvedené bonifikace se sčítají.

Přednostně budou přijati ke studiu studenti, kteří:

 • dosáhnou studijního průměru z předposledního ročníku střední školy 1,8 nebo lepšího
 • nebo budou hodnoceni u zkoušky Matematika+  či Matematika rozšiřující stupněm velmi dobře či lepším
 • nebo dosáhnou ve Scio testu OSP percentilu 65 a lepšího
 • nebo doloží certifikát z jazykové zkoušky z angličtiny na úrovni C1 a vyšší.

Povinností uchazeče je doručit:

do 31. 3. 2023 úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

do 15. 6. 2023 ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeč, který má zájem o bonifikaci v přijímacím řízení,musí zaslat do 15. 6. 2023 na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice  některý z následujících dokladů:

 • potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole Matematické nebo Ekonomické olympiády nebo v Soutěž a podnikej
 • certifikát o jazykové zkoušce z angličtiny
 • potvrzení o účasti v SOČ

Výsledky  testu OSP uchazeč nezasílá, společnost Scio je fakultě předá.

Přijímání uchazečů s jiným státním občanstvím

V souladu se Statutem Univerzity Pardubice článkem 9, jsou uchazeči o studiu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce při splnění těchto podmínek:

 •  dosažené vzdělání je uznáno nostrifikační doložkou za vzdělání požadované zákonem pro přijetí do daného typu studijního programu
 •  vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče
 • nejpozději ke dni zápisu předloží doklad o absolvování certifikované zkoušky pro cizince z českého jazyka na min. úrovni B2 (CCE, pořádá UJOP, Univerzita Karlova). Tím  prokáží jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce. 
 • Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE) jsou na úroveň postaveny:
  a) vykonaná maturitní zkouška z českého jazyka,
  b) úspěšně absolvovaný předchozí stupeň vzdělávání v českém nebo slovenském jazyce,
  c) úspěšně absolvované přezkoušení z českého jazyka minimálně na úrovni B2 na Jazykovém centru Univerzity Pardubice, které bude nabízeno v omezeném rozsahu a bude platné pouze pro přijímací řízení na Fakultu ekonomicko-správní,
  d) úspěšně absolvovaná zkouška z českého jazyka minimálně na úrovni B2 v posledních 5 letech na instituci, která byla certifikována organizací ALTE (Association of Language Testers in Europe) a je plnoprávným členem této organizace,
  e) úspěšně složená Státní jazyková zkouška základní (B2) z českého jazyka v posledních 5 letech a vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Další informace pro uchazeče ze zahraničí naleznete zde.

Rozšířit fotografii: 
true