Ústav matematiky a kvantitativních metod zajišťuje na FES výuku matematiky a dalších předmětů, založených na statistických metodách a metodách operačního výzkumu

V bakalářském studiu základ studia matematiky na FES tvoří předměty matematika I, matematika II. V oblasti statistických metod jsou to předměty pravděpodobnost a statistika I, pravděpodobnost a statistika II. V navazujícím magisterském studiu nosnými předměty jsou matematické metody v ekonomii a statistické metody v ekonomii.

Ústav dále zabezpečuje studium na studijním oboru bakalářského studia Management finančních rizika magisterského studia Pojistné inženýrství v rámci studijního programu Systémové inženýrství a informatika.

Bakalářský studijní obor Management finančních rizik je zaměřen na přípravu finančních manažerů, ovládajících široké spektrum kvantitativních přístupů pro řešení složitých rozhodovacích problémů v prostředí bank, pojišťoven a investičních společností. Předměty studijního oboru představují proporcionálně vyvážený systém teoreticko-metodologických i aplikačně orientovaných disciplín pro řízení rizik v činnosti finančních institucí. Zahrnují metody ekonomických a manažerských disciplín, matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky, finanční matematiky a stochastických procesů s důrazem na jejich aplikaci v kvantitativním finančním managementu.

Na magisterském oboru Pojistné inženýrství ústav poskytuje studentům získání potřebných znalostí metod vyšší matematiky, finanční matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky a stochastických modelů pro úspěšnou aplikaci v životním, neživotním, penzijním a nemocenským pojištění a při řízení rizik v činnosti pojišťoven.

Řešení teoretických a aplikačních problémů řízení finančních rizik je také důležitou součástí vědecké a výzkumné činnosti na ústavu, která se realizuje formou řešení grantových projektů GAČR. Členové řešitelských kolektivů se zaměřují především na stochastické modelování a simulace při řízení pojistných rizik, na aplikaci bootstrapových metod při tvorbě pojistných rezerv, Markovových procesů v systémech bonus-malus v neživotném pojištění, využití zevšeobecněných lineárních modelů a kredibilních regresních modelů při výpočtu pojistného, modelováním výše pojistných škod netradičními metodami (jádrová hustota, kvantilové metody), možnostmi kvantifikace rizik v činnosti pojišťoven a stochastickými metodami při oceňování produktů životných pojišťoven.

V oblasti vědeckovýzkumné a konzultační se dále ústav zaměřuje především na statistické a numerické metody v různých oblastech užití, na tvorbu programů při matematickém modelování ekonomických a technologických procesů, na optimalizaci dopravních systémů a na pedagogický výzkum.