Publikace detail

Reflexion of citizens' needs in city strategies: The case study of selected cities of Visegrad group countries
Autoři: Kopáčková Hana
Rok: 2019
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Cities
Strana od-do: 159-171
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng Reflexion of citizens' needs in city strategies: The case study of selected cities of Visegrad group countries Citizen-centric approach calls for respecting citizens' needs in strategic planning without defining them. This article reveals the gap in the definition of citizens' needs concept, and as a response, it proposes comprehensive specification. Special attention is given to satisfaction surveys and the explanation of the relationship between citizens' needs and strategic planning. The case study explores two Flash Eurobarometer reports on Quality of Life in European Cities and strategic plans of selected cities to find out if the needs of citizens are respected. As the examples, for the case study, are selected cities of Visegrad group countries for their common totalitarian history and cultural proximity. Satisfaction surveys are utilized in both ways; as the product of strategic planning and as the input to strategic planning. The product view brings the answer to the question how successful cities are in dealing with problem issues. The input view takes current problem issues and compares them with future strategic plans to see if they include solutions to problem issues. Citizen-centric approach; Citizens' needs; Visegrad group; European Union; Satisfaction; Maslow
cze Reflexe potřeb občanů v městských strategiích: případová studie vybraných měst zemí visegrádské skupiny Přístup zaměřený na občany vyžaduje respektování potřeb občanů v strategickém plánování nicméně tyto potřeby nejsou přesně definovány. Tento článek odhaluje nedostatky v definici pojmu "potřeby občanů" a jako odpověď navrhuje komplexní specifikaci. Zvláštní pozornost je věnována průzkumům spokojenosti a vysvětlení vztahu mezi potřebami občanů a strategickým plánováním. Případová studie zkoumá dvě zprávy Flash Eurobarometru o kvalitě života v evropských městech a strategické plány vybraných měst, aby ukázala, zda jsou respektovány potřeby občanů. Jako příklady pro případovou studii jsou vybraná města zemí Visegrádské skupiny pro jejich společné totalitní historii a kulturní blízkost. Průzkumy spokojenosti jsou využívány oběma způsoby; jako produkt strategického plánování a jako vstup do strategického plánování. Spokojenost jako produkt přináší odpověď na otázku, zda byla města úspěšná v řešení problémových otázek. Nespokojenost jako vstup přebírá aktuální problémy a porovnává je se strategickými plány, zda obsahují řešení problémových otázek. přístup zaměřený na občany; potřeby občanů; Visegradská skupina; Evropská unie; spokojenost; Maslow