Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy

10. 7. 2018
Monografie
investování
finance

Nakladatelství KEY Publishing v těchto dnech vydalo v edici Monografie knihu Josefa Novotného „Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy“. Autor Ing. Josef Novotný, Ph.D. z Ústavu podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko správní se problematikou finančních trhů a investování na nich  dlouhodobě zabývá. Pro oblast finančních trhů existuje řada tuzemských i zahraničních publikací, které jsou převážně zaměřeny na využití dvou základních analýz a to fundamentální a technické. Třetí analýze, psychologické, je v nich věnovaná jen okrajová pozornost. Tuto mezeru z hlediska teoretického i praktického vydaná kniha vyplňuje.

Psychologický přístup k investování nabývá na významu, protože  poslední   finanční krize potvrdila, že dosud považována základní teorie efektivní trhů selhala a finanční trhy se chovaly neracionálně. Ukázalo se, že rozhodujícími faktory ovlivňující trhy jsou psychologické aspekty. Proto je v knize investování pojato s podporou psychologické analýzy. Vhodně jsou definovány základní pojmy psychologie a jejich odraz v problematice finančního investování. Celý proces investování je charakterizován s uplatněním psychologických faktorů. V tom je kniha originální a čtenáři umožňuje proniknout do této dosud opomíjené oblasti investování. Druhá specifika knihy spočívá v rozsáhlé charakteristice investičních možností s důrazem na netradiční formy investování. Jsou zde zahrnuty investice na realitních a komoditních trzích a příležitosti v oblasti reálných, netradičních, trendových a moderních investic. Tato oblast investování je v dosavadních publikacích převážně opomíjená a investorům skýtá značné možnosti zhodnocení finančních prostředků.

Zajímavé jsou výsledky dvou primárních výzkumů autora zaměřených na využívání psychologické analýzy u českých profesionálních investorů působících na českém akciovém trhu a na potencionální nebezpečí vzniku spekulativních bublin, jako přímého dopadu psychologického chování ekonomických subjektů. Závěry výzkumů byly významným impulzem k zabývání se psychologickou analýzou podrobněji. Teoretickým přínosem je také autorův investiční model komodit v matematickém a grafickém vyjádření. Jeho praktické využití rozšiřuje možnosti investorů určit podle stanovaného fluktuačního pásma dané komodity, event. jiného finančního aktiva,  počátek fáze euforie nebo paniky na daném trhu.

Psychologická analýza a její uplatnění v praxi, jak je v knize doloženo, je analýzou rovnocennou analýze fundamentální a technické. Právě propojení všech tří analýz zvyšuje efektivnost rozhodování investorů. Kniha je určena pro akademickou sféru i pro široké investorské publikum. Přináší nové poznatky a pro čtenáře bude vhodnou inspirací při náročné investiční činnosti.

Pavel Duspiva

Mgr. Nela Dosedělová
DFES