Univerzita třetího věku na FES

Odborníci z  Fakulty ekonomicko-správní Vás v kurzu seznámí se zajímavostmi z oblasti ekonomie, veřejné a státní správy i tématy každodenního života v regionech.

Program pro letní semestr 2018/2019

Čtvrtek 14. 3. 2019

Česká ekonomika v číslech

Ing. Radka Kněžáčková, Ph.D.

V rámci přednášky budou představeny hlavní cíle hospodářské politiky a objasněny základní pojmy související s tématem. Dále bude vysvětlen význam fiskální a monetární politiky a jejich stabilizační funkce.  Přednáška se bude věnovat aktuální pozici české ekonomiky v hospodářském cyklu, aktuálnímu nastavení nástrojů výše uvedených stabilizačních politik v praxi a současnému vývoji základních ekonomických ukazatelů.

Investice do drahých kovů

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Obsahem přednášky je seznámení se s možnostmi investování do nejobchodovanějších drahých kovů a to zlata, stříbra, platiny a palladia s důrazem na stříbro. Objasněny budou  jejich investiční možnosti v reálné i papírové (dematerializované) podobě. V rámci přednášky budou vysvětleny výnosy, rizika, likvidita a dostupnost pro profesionální a neprofesionální investory, představeny výhody a nevýhody investičních záměrů, plynoucích z investování do drahých kovů. Bude představena nabídka ze strany podnikatelského prostředí včetně uvedení příkladů a investičních možností v českém tržním prostředí.

Čtvrtek 28. 3. 2019

Reklama na internetu

Ing. Renáta Bílková, Ph.D.

Internetová reklama má na rozdíl od ostatních druhů médií svá specifika. Cílem přednášky je objasnit jak funguje reklama na internetu, jaké jsou její formy a samozřejmě také její výhody i nevýhody jak pro zadavatele reklamy, tak pro zákazníky.  Pozornost bude věnována také problematice tzv. cookies a proč některé stránky nutí uživatele odsouhlasit jejich používání.

Životní situace a obecní úřad

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.

V rámci přednášky budou popsány principy fungování obecních/městských úřadů, jejich vymezení v legislativě a další zajímavé aspekty. Na praktických příkladech budou popsány zvolené životní situace a možnosti jejich řešení (např. nový občanský průkaz, změna bydliště, místní poplatky atd.). Součástí přednášky je přiblížení a vysvětlení možností využití elektronických služeb a řešení životních situací bez nutnosti návštěvy obecního úřadu.

Čtvrtek 11. 4. 2019

Ochrana spotřebitele

JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Obsahem přednášky je výklad úpravy zákona o ochraně spotřebitele, který reguluje obchodní praktiky vůči spotřebitelům a především zakazuje klamavé, agresivní a jiné nekalé obchodní praktiky. Pozornost bude věnována rovněž spotřebitelským smlouvám. Vysvětleno bude, kdo je spotřebitelem, jaká má práva a jak se může bránit, je-li ve svých právech zasažen. 

František Udržal - spolutvůrce Československa

PhDr. Miloš Charbuský, CSc.

Východočeský politik František Udržal vstoupil do vrcholné politiky již za Rakouska-Uherska jako poslanec vídeňského parlamentu. V říjnu 1918 se plně postavil za ideu vytvoření československého státu. Na její realizaci se podílel ve funkci ministra národní obrany i předsedy vlády.

Čtvrtek 25. 4. 2019

Finanční gramotnost

Doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Přednáška se zabývá hlavními aspekty finanční gramotnosti. Vychází z významu vzniku peněz a jejich využívání v současnosti. Charakterizuje základní bankovní vkladové a úvěrové produkty, u nichž vymezuje smysl jejich používání. Dále posluchače seznámí s problematikou zadlužování. Náplní přednášky jsou i podstatná hlediska hospodaření domácnosti.

Kronika - záznam současnosti pro budoucnost

PhDr. Miloš Charbuský, CSc.

První kronikářské záznamy jsou spojeny s formováním české státnosti. V průběhu staletí zaznamenávaly nejvýznamnější společenské události i běžný život. Nejinak je tomu i dnes, kdy zákon obcím upřesňuje, jak je mají vést.

Čtvrtek 16. 5. 2019

Mapy v počítači

Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Geografické informační systémy jsou základem pro tvorbu map. Cílem přednášky je ozřejmit, jak vznikají mapy v počítači, vysvětlit zkratky GIS, DPZ a GPS, a ukázat jak geoinformační technologie ovlivňují náš každodenní život.

Co s bezdomovci?

Ing. Jan Mandys, Ph.D.

Základní strukturu přednášky tvoří pojmy domov, bydlení, determinanty bezdomovectví, srovnání mužů a žen, aktuální trendy v ČR, stigmatizace bezdomovectvím a pohled společnosti na problematiku bezdomovectví. Součástí přednášky budou i případová studie k tématu. Cílem přednášky je ukázat příčiny a dopady vybraného sociálně-patologického jevu na současnou českou společnost a upozornit na stereotypní představy společnosti na tento jev, které jsou do značné míry zkreslené.

Čtvrtek 30. 5. 2019

Exkurze - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

 

false
Rozšířit fotografii: 
false