Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Specializace Informatika ve veřejné správě

Forma studia: Prezenční, kombinovaná
Typ studia:     Ph.D.
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního programu

Studijní program je koncipován jako společný ve spolupráci Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní a Technické univerzity v Liberci, Ekonomické fakulty. Cílem studijního programu je pomocí samostatného vědeckého bádání a tvůrčí činnosti vychovávat vysoce kvalifikované odborníky schopné navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v prudce se měnící informační společnosti a rozvíjející se znalostní společnosti. Studijní program je koncipován interdisciplinárně s důrazem na teoretické vzdělání v oblastech informatiky a ekonomických oborů. Absolventi doktorského studijního programu při absolvování prokazují hluboké a systematické znalosti: teorie systémových věd, soudobých ekonomických teorií, současných statistických a matematických metod v řízení, systému věd a výzkumným problémům na pomezí oboru systémového inženýrství a informatiky.
 
Charakteristika studijní specializace Informatika ve veřejné správě 

Cílem specializace Informatika ve veřejné správě je získání hlubokých a systematických znalostí s důrazem na návrh a rozvoj ICT zaměřených do oblastí veřejné správy. Charakteristické je nejen tvůrčí využívání ICT s důrazem na bezpečnost a ochranu dat, ale i návrh a rozvoj specifických nástrojů na podporu rozhodování na řídících postech veřejné správy s akcentem na metody umělé inteligence. Absolvent specializace Informatika ve veřejné správě dále prokazuje znalosti: teorie zabezpečení informací a dat, teorie veřejné ekonomie a správy, metod datového modelování a umělé a výpočetní inteligence.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu při absolvování dovedou navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oblasti systémového inženýrství a informatiky způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem; rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody systémového inženýrství a informatiky včetně vymezení oboru a jejich zařazení do širší oblasti.

Absolventi doktorského studijního programu jsou při absolvování schopni vyhodnocovat nové poznatky s přihlédnutím k dlouhodobým ekonomickým a společenským důsledkům jejich využívání; tvůrčí činnosti v interdisciplinárních pracovních týmech; vést práci vědeckých tymů a plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy při řešení složitých problémů v oblasti návrhu a rozvoje ICT a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění; samostatného řešení složitých problémů při tvůrčí činnosti nebo využívání jejích výsledků; srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti; používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazyce; získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních.

false

Složení dílčí Oborové rady společného doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

true

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

Témata platná pro akademický rok 2021/2022:

Školitel: prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (capek@upce.cz)

1. Modelování informačních toků ve veřejné právě
2. Modelování informačních toků pomocí Ant colony techniques
3. Modelování informačních toků pomocí systémové dynamiky

 

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Predikce finanční výkonnosti regionů metodami soft-computingu
2. Modelování dat získaných z textových dokumentů pomocí fuzzy množin
3. Modelování sentimentu na sociálních sítích pro potřeby veřejné správy
4. Měření míry svobody ekonomických subjektů v závislosti na podílu lidské a strojové inteligence v rozhodovacích procesech

 

Školitel: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. (miloslav.hub@upce.cz)

1. Použitelnost adaptivních uživatelských rozhraní
2. Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím modelů
3. Využití výpočetní inteligence v biometrické autentizaci
+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

 

Školitelka: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. (jitka.komarkova@upce.cz)

1. Modelování a řešení prostorově orientovaných problémů ve veřejné správě s využitím metod prostorových analýz
2. Návrh postupů a metod pro ukládání a zpracování velkých objemů prostorových dat (Big Spatial Data) pro potřeby krizového řízení
3. Návrh vybraných prvků infrastruktury chytrých měst pro podporu e-participace občanů

 

Školitelka: doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. (hana.kopackova@upce.cz)  

1. Analýza a syntéza modelů chytrých kontraktů v prostředí veřejné správy
2. Model šíření technologických inovací ve veřejném sektoru 
3. Modely využití technologie blockchainu v procesu vzdělávání 

 

Školitel: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. (jiri.krupka@upce.cz)

1. Modelování hybridních klasifikačních systémů pomocí metod výpočetní inteligence
2. Modelování skupinového rozhodování ve veřejné správě s využitím metod pracujících s neurčitostí

 

Školitel: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. (pavel.petr@upce.cz)

1. Aplikace metod předzpracování dat pro potřeby geografického informačního systému
2. Analýza a syntéza modelů rozhodovacích činností instituce
3. Analýza a návrh datového modelu pro potřeby krizového řízení
4. Optimalizace procesů s využitím Process Miningu
5. Optimalizace v řízení portfolia projektů

 

Školitelka: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. (stanislava.simonova@upce.cz)

1. Modelování dat a procesů pro oblast Business Intelligence
2. Analýza a modelování big data
+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

true

Přijatí uchazeči do doktorského studia se budou zapisovat na FES dne 1. 9. 2021. Úspěšný uchazeč tuto informaci obdrží v rozhodnutí o přijetí. Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu dostavit, musí se předem nebo v mimořádném případě do pěti dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit.

Zápisy do 1. ročníků

Zápis studentů,  kteří se účastní přijímacího řízení v červnu/červenci 2021, do 1. ročníků doktorského studia  Systémové inženýrství a informatika se koná dne 1. 9. 2021 od 9,00 hod. v místnosti č. EA05030 na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.
 

Zápisy do vyšších ročníků

Zápis studentů do vyšších ročníků doktorského studia  Systémové inženýrství a informatika se koná dne 1. 9. 2021 od 13 do 15 hod. v místnosti č. EA05030  na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.

true
Rozšířit fotografii: 
false