Studijní program Ekonomika a management

Forma studia: Prezenční, kombinovaná
Typ studia:     Ph.D.
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního programu

Studijní program se opírá o Teorie a metody řízení, Ekonometrii i Znalostní management a další související vědecké disciplíny z oblasti managementu. Ty jsou doplněny disciplínou Ekonomie zahrnující vybrané oblasti mikroekonomie a makroekonomie.  Důraz je také kladen na zvládnutí metodologie vědy a základy vědecké práce. Doktorský studijní program reflektuje potřeby pracovního trhu po vysoce kvalifikovaných manažerech, a to jak v oblasti podnikatelské sféry, tak i v institucích veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení ekonomických subjektů. V potřebné míře se orientuje na otázku řízení jednotlivých subjektů, také z hlediska marketingu a obchodu, práva i ekonomiky podniku. 
 
Cíle studijního programu 

Cílem doktorského studijního programu Ekonomika a management uskutečňovaného na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je výchova vědecko-výzkumných pracovníků, kteří budou schopni odborně pracovat na úrovni mezinárodních standardů v oblasti svého oboru, a vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení různých ekonomických subjektů v dynamicky se měnících podmínkách globalizovaného světa. Vedle rozvoje systémového myšlení a osvojení si metodologie vědecké práce je kladen důraz na prohloubení vědomostí v oblasti teorie vybraných manažerských a ekonomických disciplín a nových moderních řídících přístupů a metod, a to v úzké návaznosti na soudobé ekonomické, politické a správní podmínky, jak České republiky, tak integrující se Evropy.
 
Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni dosáhnout synergického efektu plynoucího z propojení manažerských a ekonomických disciplín na vysoké úrovni při řízení podniků a současně garantovat efektivní interakci mezi teorií a praxí na potřebné vzdělanostní úrovni. Absolventi jsou určeni pro výkon vrcholových řídících funkcí v ekonomických subjektech, především v podnikatelské sféře, ale i institucích státní správy a samosprávných celků. Někteří z nich mohou své uplatnění najít i v orgánech a institucích Evropské unie. 
V neposlední řadě se počítá s jejich zapojení do odborné - výzkumné a pedagogické činnosti na ekonomických fakultách českých univerzit. Mezi zaměstnavatele se řadí zejména vrcholové orgány podniků, státní správy, krajské úřady, univerzity a vysoké školy.  Absolvent ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni dosáhnout synergického efektu plynoucího z propojení manažerských a ekonomických disciplín na vysoké úrovni při řízení podniků a současně garantovat efektivní interakci mezi teorií a praxí na potřebné vzdělanostní úrovni. environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí. 

false

Předsedkyně:

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Členové:

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. MBA
plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Vojtěch Koráb, MBA
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.

true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Studijní plán - Ekonomika a management216.7 KB
true

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

Témata platná pro akademický rok 2021/2022:

Školitel: doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. (jan.cernohorsky@upce.cz)                       

1. Ekonomické a finanční determinanty ziskovosti banky
2. Tržní síla podniku, její vztah k zisku a další ekonomické konsekvence
3. Model efektivnosti bank
4. Dopady nulových a záporných úrokových sazeb na ziskovost bank a jejich skutečné a možné reakce

 

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)                                 

1. Efektivnost obchodních modelů založených na otevřených inovacích
2. Modelování sentimentu ve spotřebitelských recenzích
3. Predikce finančních potíží podniků pomocí textu výročních zpráv

 

Školitel: doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. (hitka@tuzvo.sk)                           

1. Model tvorby motivačného programu

 

Školitelka: doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (marcela.kozena@upce.cz)         

1.Customer Relationship a jeho role ve zvyšování konkurenční schopnosti podniku

 

Školitelka: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (renata.myskova@upce.cz)        

1. Klíčové faktory ovlivňující pracovní výkon v MSP
2. Strategické řízení v oblasti lidských zdrojů (Moderní přístupy k řízení lidských zdrojů)
3. Klíčové faktory ovlivňující kooperaci českých podniků

 

Školitel: doc. Ing. Marek Potkány, PhD. (potkany@tuzvo.sk)               

1. Perspektívy facility managementu v českom podnikateľskom prostredí

 

true

Přijatí uchazeči do doktorského studia se budou zapisovat na FES dne 1. 9. 2021. Úspěšný uchazeč tuto informaci obdrží v rozhodnutí o přijetí. Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu dostavit, musí se předem nebo v mimořádném případě do pěti dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit.
 

Zápisy do 1. ročníků

Zápis studentů,  kteří se účastní přijímacího řízení v červnu/červenci 2021, do 1. ročníků doktorského studia  Ekonomika a management se koná dne 1. 9. 2021 od 9,00 hod. v místnosti č. EA05030 na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.

Zápisy do vyšších ročníků

Zápis studentů do vyšších ročníků doktorského studia  Ekonomika a management se koná dne 1. 9. 2021 od 13 do 15 hod. v místnosti č. EA05030  na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.

true
Rozšířit fotografii: 
false