Studijní program Aplikovaná informatika

Forma studia: Prezenční, kombinovaná
Typ studia:     Ph.D.
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního oboru Aplikovaná informatika

Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Aplikovaná a informatika". Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky. Zahrnuje počítačové prostředky, software, organizační a lidské aspektyprůmyslové a komerční aplikace. 
Důraz ve studiu je kladen na tvůrčí aplikaci metod a nástrojů informatiky k řešení různých problémů reálného světa. 
 
Cíle studijního oboru

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných zkoumat, navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a zejména aplikovat moderní informační, komunikační a znalostní technologie v různých průmyslových a dalších oblastech. 
 
Profil absolventa

Absolvent oboru aplikovaná informatika je schopen vědecky bádat a přinášet vlastní řešení problémů v oblasti metod a nástrojů na vývoj systémů na sběr, přenos, uchovávání a zpracovaní dat, informací a znalostí, přičemž je schopný samostatně získávat teoretické a praktické poznatky v oblasti aplikované informatiky.  Absolvent oboru aplikovaná informatika ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí. 

false

Složení dílčí části Oborové rady společného doktorského studijního programu Aplikovaná informatika.

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. (TU Liberec)
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

 

true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Studijní plán - Aplikovaná informatika45.8 KB
true

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

Témata platná pro akademický rok 2021/2022:

Školitel: prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (capek@upce.cz)

1. Modelování a simulace komplexních systémů
2. Kybernetická bezpečnost a IoT
+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

 

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Evoluční intuitionistické fuzzy inferenční systémy
2. Intervalově ohodnocené fuzzy inferenční systémy
3. Interpretovatelnost neuronových sítí s hlubokým učením 
4. Klasifikace textu pomocí neuronových sítí s hlubokým učením

 

Školitel: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. (miloslav.hub@upce.cz)

1. Biometrická autentizace založené na používání polohovacích zařízení
2. Využití audiomap pro turistický ruch
3. Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím přirozeného jazyka
4. Hodnocení použitelnosti nestandardních uživatelských rozhraní
+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

 

Školitelka: doc. Ing. Jitka Komárková, PhD. (jitka.komarkova@upce.cz)

1. Moderní architektura webových GIS aplikací zahrnující senzorové sítě a sběr dat pomocí crowdsourcingu
2. Infrastruktura prostorových dat jako prostředek podporující rozvoj moderních chytrých měst (Smart Cities)
3. Zpracování velkých objemů prostorových dat (Big Spatial Data) s využitím distribuovaného přístupu
4. Model pro vyhodnocení kvality povrchových vod na základě dat získaných metodami dálkového průzkumu Země

 

Školitel: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. (jiri.krupka@upce.cz)

1. Syntéza a analýza modelů „Common Sense Knowledge“ a „Human Learn Bodily Skills Knowledge“
2. Klasifikační modely a jejich využití v problematice kybernetické bezpečnosti

 

Školitel: doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. (bohdan.linda@upce.cz)

1. Evoluční algoritmy – klasifikace a komparace dle principů fungování a typů optimalizačních problémů
2. Návrh architektury informačního a řídícího systému vybraného typu obcí
3. Stochastické přístupy při modelování parametrů zajistných smluv

 

Školitel: prof. RNDr. Michal Munk, PhD. (mmunk@ukf.sk)

1. Optimalizácia prípravy dát v procese získavania vzorov správania sa používateľov webu
2. Pilier 3 – verifikácia účinnosti revízií zverejňovaných informácií komerčnými bankami metódami web mining-u
3. Identifikácia a klasifikácia chýb strojového prekladu na základe metrík automatickej evalvácie

 

Školitel: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. (pavel.petr@upce.cz)

1. Aplikace nových metod v oblasti Competitive Intelligence
2. Vytěžování informací ze sociálních sítí
3. Fuzzy metody v projektovém managementu
4. Řízení portfolia projektů s využitím umělé inteligence
5. Vizualizace a Data Mining pro vícerozměrné datové soubory
6. Optimalizace tvorby časových rozvrhů v akademickém prostředí

 

Školitelka: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. (stanislava.simonova@upce.cz)

1. Sledování výkonu organizace prostřednictvím datových zdrojů
2. Aplikace metod Business Intelligence v konceptu Smart Cities
3. Využití metod Business a Competitive Intelligence ve vazbě na big data
+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

true

Přijatí uchazeči do doktorského studia se budou zapisovat na FES dne 1. 9. 2021. Úspěšný uchazeč tuto informaci obdrží v rozhodnutí o přijetí. Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu dostavit, musí se předem nebo v mimořádném případě do pěti dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit.
 

Zápisy do 1. ročníků

Zápis studentů,  kteří se účastní přijímacího řízení v červnu/červenci 2021, do 1. ročníků doktorského studia  Aplikovaná informatika se koná dne 1. 9. 2021 od 9,00 hod. v místnosti č. EA05030 na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.
 

Zápisy do vyšších ročníků

Zápis studentů do vyšších ročníků doktorského studia  Aplikovaná informatika se koná dne 1. 9. 2021 od 13 do 15 hod. v místnosti č. EA05030  na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.

true
Rozšířit fotografii: 
false