Studijní program Regionální a veřejná ekonomie

Forma studia: Prezenční, kombinovaná
Typ studia:     Ph.D.
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního programu 

Doktorský studijní program Regionální a veřejná ekonomie (RVE) se opírá o dvě základní vědní disciplíny, a to "veřejnou ekonomii" a "regionální ekonomii". Důraz je kladen na zkoumání potřeb regionů, které determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Program se v potřebné míře orientuje i na problémy financování regionálních a veřejných politik v národním i evropském kontextu a jejich efektivnosti a na sociálně-ekonomickou efektivnost regionu jako celku.

Cíle studijního programu 

Cílem doktorského studijního programu RVE je prohloubení znalostí a získání kompetencí potřebných k samostatné vědecké práci v těchto oblastech a výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných účinně se podílet na řízení veřejného sektoru a řízení rozvoje regionů. Vedle rozvoje systémového myšlení a osvojení si metodologie vědecké práce je kladen důraz na prohloubení vědomostí v oblasti teorie vybraných ekonomických disciplín, a to v úzké vazbě na soudobé ekonomické, politické a správní podmínky integrující se Evropy a procesů globalizace celosvětového hospodářství. Dynamicky se rozvíjející informační technologie jsou východiskem pro zvládnutí nových moderních řídících přístupů a metod.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni dosáhnout synergického efektu plynoucího z propojení ekonomických a informatických disciplín na vysoké úrovni při řízení regionů a současně garantovat efektivní interakci mezi teorií a praxí na vysoké vzdělanostní úrovni. 

false

Předsedkyně:

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Členové:

doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
doc. Ing. Jolana Volejníková,
Ph.D. doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

true

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.
 

Témata platná pro akadmický rok 2021/2022:

Školitelka: doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. (libena.cernohorska@upce.cz)

1. Vliv nekonvenční měnové politiky na hospodářský vývoj zvoleného regionu
2. Hodnocení konkurenceschopnosti a ekonomické úrovně vybraných regionů
3. Ekonomická výkonnost jako faktor rozvoje regionů

 

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Modelování dynamiky regionálních inovačních systémů
2. Hodnocení efektivnosti smart regionů
3. Vliv meziregionální spolupráce na ekonomický rozvoj regionů

 

Školitelka: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. (ivana.kraftova@upce.cz)

1. „Smart“ specializace v regionech České republiky (východiska, projevy, důsledky)
2. Přímé zahraniční investice – forma zvyšování kapitálové síly regionu
3. Bezpečnost jako nutná podmínka rozvoje regionu
4. Územní dimenze při podpoře rozvoje regionů
5. Čtvrtá průmyslová revoluce z hlediska regionálního rozvoje

 

Školitelka: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (romana.provaznikova@upce.cz)

1. Nerovnosti a disparity v regionech spojené s fiskální decentralizací
2. Problémy udržitelnosti veřejných financí v regionech
3. Dopady hospodaření regionů (sub-centrálních vlád) na fiskální politiku státu
4. Fiskální decentralizace a její vliv na efektivnost územní veřejné správy na úrovni obcí v ČR
5. Hodnocení zadluženosti nižších vládních úrovní, přístupy, prevence a dopady na rozvoj těchto území

 

Školitel:  prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (jan.stejskal@upce.cz)

1. Racionalizace poskytování vybraných veřejných služeb
2. Význam geography of discontent pro snižování regionálních nerovností
3. Snižování neefektivnosti při realizaci veřejné volby

 

Školitelka: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. (jolana.volejnikova@upce.cz)

1. Vliv minimální mzdy na socio-ekonomický rozvoj regionů v České republice
2. Hodnocení efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v regionech ČR
3. Ekonomické konsekvence regionálních zvyků a tradic

true

Přijatí uchazeči do doktorského studia se budou zapisovat na FES dne 1. 9. 2021. Úspěšný uchazeč tuto informaci obdrží v rozhodnutí o přijetí. Nemůže-li se uchazeč v určeném termínu dostavit, musí se předem nebo v mimořádném případě do pěti dnů po určeném termínu zápisu písemně omluvit.


Zápisy do 1. ročníků

Zápis studentů,  kteří se účastní přijímacího řízení v červnu/červenci 2021, do 1. ročníků doktorského studia  Regionální a veřejná ekonomie se koná dne 1. 9. 2021 od 9,00 hod. v místnosti č. EA05030 na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.

Zápisy do vyšších ročníků

Zápis studentů do vyšších ročníků doktorského studia  Regionální a veřejná ekonomie se koná dne 1. 9. 2021 od 13 do 15 hod. v místnosti č. EA05030  na 5. nadzemním podlaží v budově Fakulty ekonomicko-správní, Studentská 84, Pardubice.

true
Rozšířit fotografii: 
false