Co chcete vědět o doktorském studiu, ale (ne)bojíte se zeptat?

Časté dotazy

Co je doktorské studium?

Doktorské studium následuje po ukončení magisterského studia. Je většinou tříleté až čtyřleté. Studenti doktorského studia se nazývají doktorandi. Úspěšní absolventi doktorského studia získávají titul Ph.D. tzv. doktorát . Doktorát je zároveň nejvyšším vysokoškolským vzděláním, které spočívá ve studiu (pro získání profesury či docentury platí jiné podmínky). Nejdůležitější povinností, kterou doktorské studium obnáší, je sepsání tzv. disertační práce. Na rozdíl od kvalifikačních prací bakalářského a magisterského stupně je zde kladen mnohem větší důraz na přidanou hodnotu práce. Doktorand má svého školitele a ve spolupráci s ním si zvolí jistý vědecký úkol. Pod dohledem školitele pak po dobu studia provádí výzkum, který by měl směřovat ke splnění vytyčeného úkolu. Tento proces a jeho výsledky doktorand dokumentuje ve své disertační práci, kterou v závěru studia musí obhájit před odbornou komisí. V průběhu studia musí rovněž složit státní doktorskou zkoušku podle oboru svého studia.

 

Jaké jsou povinnosti při doktorském studiu?

Sepsání a obhájení disertační práce a složení státní doktorské zkoušky není jedinou podmínkou, kterou musí doktorand pro získání doktorátu splnit. Další povinností je úspěšně absolvovat předepsané předměty, které je nutné zakončit zkouškou. K povinnostem studenta doktorského programu dále patří vykazování vlastní vědecké publikační činnosti (zpravidla publikování odborných článků v impaktovaných časopisech). Standardně také zahrnují určitou formu pedagogické činnosti, obvykle vedení seminářů či cvičení dle zaměření studia. Doktorandi také vyučujícím pomáhají například při opravování písemných testů či jako dozor u testů.

 

Jaké je stipendium?

První rok prezenčního studia pobírá doktorand na FES stipendium ve výši až 18000 Kč, druhý rok až 19000 Kč, třetí a čtvrtý rok až 20000 Kč měsíčně (jedná se o nezdaněný příjem vyplácený každý měsíc na účet studenta). K tomu může doktorand získat navíc mimořádné stipendium za úspěšné publikační výsledky, jenž může dosáhnout výše až 30000 Kč za semestr (částka je pohyblivá v závislosti na publikačních výsledcích doktoranda). U kombinované formy studia může částka mimořádného stipendia za publikační činnost dosáhnout až 15000 Kč za semestr.

Na koho se mohu obrátit s dalšími doplňující dotazy?

Agendou doktorského studia na FES se zabývá Bc. Radka Bartoníčková, tel. 466 036 013, radka.bartonickova@upce.cz. Její kancelář se nachází na 5. NP budovy EA (Studentská 84).

Rozšířit fotografii: 
false