Fakulta ekonomicko-správní vzdělává již 30 let

27. 4. 2021

Tento rok si připomeneme třicáté výročí od vzniku Fakulty ekonomicko-správní.

Její historie se začala psát v lednu roku 1991, kdy akademický senát tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické přijal nový statut, jímž byla vedle  Fakulty chemicko-technologické jako druhá v pořadí zřízena Fakulta územní správy. V následujících měsících roku 1991 vedl jednání s akreditační komisí vlády České republiky tehdejší rektor, prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., a další představitelé vysoké školy. Nově zřízenou fakultu řídil z pověření rektora doc. Ing. Miloš Vítek, CSc., jako její první děkan.

Výuka na fakultě začala na podzim roku 1991, kdy do prvního ročníku nastoupilo 53 studentů. Od října 1993 se výuka přesunula do nových prostor, které vedení vysoké školy získalo pro fakultu v blízkosti kolejí, a to v budově č. 901 (Studentská 84), kde sídlí doposud. Fakulta dostala do vínku nové programy a jim korespondující nový název, stala se Fakultou ekonomicko-správní.

Fakulta se postupně rozrůstala jak do počtu akreditovaných studijních programů, tak do počtu studentů. V současné době nabízí ucelené studium v sedmi bakalářských a šesti navazujících magisterských studijních programech. V anglickém jazyce Vyučujeme joint degree program s univerzitou ve Vilniusu a double degree program s Technickou univerzitou v Drážďanech. V  letošním roce studuje na FES 1600 studentů. Mladé vědce fakulta vychovává ve čtyřech doktorských studijních programech v českém jazyce a třech v jazyce anglickém.

Fakulta vychovala celou řadu úspěšných absolventů. Prvních 48 absolventů opustilo fakultu v roce 1994. V loňském roce ukončilo studium na FES 336 absolventů a za 30 let existence fakulty jich je téměř 9 tisíc. Nacházejí uplatnění například ve finančních a bankovních institucích, v ekonomickém či daňovém poradenství, orgánech veřejné správy, v neziskových organizacích. Řada z nich se podílí na řízení podniků nebo provozují vlastní podnikatelskou činnost.

Za 30 let své existence se naše fakulta stala uznávanou mezi ostatními ekonomicky zaměřenými fakultami v České republice a má své nezastupitelné místo i mezi sedmi fakultami Univerzity Pardubice.

Fakulta se zapojuje do řešení výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu; využívá financování z tuzemských i zahraničních grantových výzkumných agentur. Zaměřujeme naše projekty na problematiku veřejné správy, informatiky, regionálního rozvoje nebo ekonomického růstu. Rovněž spolupráce s aplikační sférou má řadu podob a realizuje se například zapojením pracovníků z praxe do výuky, organizováním odborných workshopů, exkurzí studentů do spolupracujících institucí, realizací odborných praxí či zpracováváním závěrečných prací pro partnerské organizace.

Věříme, že na podzim si již budeme moci výročí zahájení výuky připomenout alespoň při komornějších oslavách, na které se už teď moc těšíme. V nejbližších týdnech se s vámi podělíme o vzpomínky pamětníků, které vás jistě potěší.

Do dalších let přejeme fakultě řadu šikovných studentů, zapálených pedagogů a úspěchů ve vědeckém bádání.    

 

JUDr. Jana Janderová, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy