UPCE

Fakulta ekonomicko-správní spolupracuje s jedním z nejrespektovanějších vědců světa

15. 2. 2021

Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci jsme svědky nebývalého multi-disciplinárního zájmu o problematiku veřejných politik zaměřených na zmírňování či eliminaci následků spojených s šířením nebezpečného viru. Prakticky všechny celosvětově významné mezinárodní vědecké časopisy už přistoupily ke zveřejnění nebo alespoň k přípravám speciálních čísel zaměřených na toto téma. Pozadu nezůstaly ani mezinárodní vědecké časopisy regionálního významu, jakým je i SciPap Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které tento trend zachytily a nabídly tak prostor k akademické diskuzi dalším vědcům.  

Řešení projektu zaměřeného na inovace ve veřejném rozpočtování (APVV-19-0108) vedlo Daniela Klimovského (Univerzita Komenského v Bratislavě/Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice) a Juraje Němce (Masarykova univerzita v Brně/Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) k iniciování speciálního čísla časopisu SciPap zaměřeného na účinky pandemie a související reakce různých subjektů veřejných politik v českých a slovenských podmínkách. "Česká republika i Slovensko představují z hlediska pandemického vývoje a přijatých proti-pandemických opatření mimořádně zajímavé případy. Zatímco v první vlně byly výsledky dosažené těmito zeměmi oceňovány i mezinárodně, druhá vlna odkryla mnoho slabin souvisejících s tvorbou veřejných politik. O to důležitější je tyto fenomény zkoumat a formulovat nejen striktní vědecké závěry, ale i doporučení pro praxi" vysvětluje doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. z Centra pro vědu a výzkum FES.

Do editorské spolupráce byl přizván i jeden z aktuálně nejvíce respektovaných vědců v oblasti veřejného managementu, prof. Geert Bouckaert (Katholieke Universiteit v Lovani, Belgie). Jejich společnou snahou je nabídnout soubor příspěvků, které budou mít nejen nezpochybnitelnou vědeckou hodnotu, ale které zároveň neopomenou ani akutní nedostatek doporučení pro ty, kteří působí v politické nebo ekonomické praxi.

Je patrné, že soudobí přední vědci analyzují socio-ekonomické dopady pandemické situace, neboť k publikování ve speciálním čísle bylo nabídnuto 16 příspěvků, z nichž editoři vybrali 12, které jsou v současné době posuzovány systémem blind double-review.

Speciální číslo časopisu vyjde v dubnu 2021. SciPap je recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, finančnictví, sociálních věd, práva, informatiky a systémového inženýrství. Časopis vychází od roku 1996 a vydává čtyři čísla v elektronické podobě. Plné znění elektronicky publikovaných textů je volně dostupné na internetových stránkách časopisu: https://editorial.upce.cz/scipap.

Prof. Geert Bouckaert (1958) je od roku 1994 profesorem v oboru veřejného managementu na Public Governance Institute Lovaňské Katholieke Universiteit v Belgii. Zastával řadu významných funkcí jako např. byl presidentem International Institute of Administrative Sciences, presidentem, následně členem řídícího výboru European Group for Public Administration nebo presidentem Flemish Governmental Commission for the Efficiency and Effectiveness of the Public Sector. Je členem řady vědeckých rad, redakčních rad významných světových časopisů, získal řadu ocenění a je nositelem titulů dr. h. c. z univerzit v např. Talinu, Marseille, Bukurešti, Budapešti a Lausanne. Je autorem stovek odborných článků, kapitol a monografických prací.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES