Studenti FES spolupracují na výzkumu vývoje platformy pro inteligentní digitální ochranu zdraví v podnicích

19. 1. 2023

Pracovníci FES a FZS se již druhým rokem aktivně účastní společně s firmou Principal engineering s.r.o. projektu „Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru poskytovatele MPO“.

Akademičtí pracovníci FES mimo jiné v rámci projektu zpracovávají dva prediktivní modely, a to model jednotlivce a organizace. Cílem prediktivního modelu jednotlivce je identifikovat průběh respiračního onemocnění (např. setkání s nemocí, návštěva lékaře, hospitalizace atd.) a zjistit u jednotlivých typů onemocnění náklady s ním spojené.  U prediktivního modelu organizace je cílem identifikace průběhu respiračního onemocnění v podniku, a to včetně určení preventivních opatřeních a jejich možné účinnosti, s vyčíslením přímých a nepřímých nákladů organizace na celý proces.  

Významnou pomocí přispěli dvakrát studenti FES, neboť se zapojili do sběru dat pomocí dotazníkového šetření v terénu. První dotazníkové šetření proběhlo na podzim roku 2021 a zúčastnili se ho studenti třetích ročníků bakalářského stupně studia předmětů Řízení lidských zdrojů a Organizace a bezpečnost provozu podniku. Během pandemie COVID-19 měli na starost boj s tímto onemocněním v podnicích právě pracovníci BOZP nebo HR oddělení. Také samotná protikrizová opatření jsou součástí probírané látky v daných předmětech. První dotazníkové šetření bylo zaměřeno převážně na data, která byla do určité míry využita při samotné konstrukci obou zmíněných modelů. V rámci prvního běhu dotazníků bylo osloveno 90 organizací a 130 jednotlivců. Celkem se do výzkumu zapojilo 88 studentů. Na jaře 2022 byli studenti, kteří sbírali data v dané fázi projektu, seznámeni s výsledky dotazníkového šetření. Byly jim též představeny oba modely (sice ještě ve statické podobě), které i díky jejich přispění byly vytvořeny.

Druhé dotazníkové šetření již probíhalo v současném akademickém roce se studenty výše zmíněných kurzů Řízení lidských zdrojů a Organizace a bezpečnost provozu podniku.  Cílem však již byla verifikace části prediktivního modelu organizace, zejména reálnost nákladů a jednotlivý opatření v různých typech organizací v ČR. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 73 studentů, kteří oslovili 73 organizací. Tak jako v první fázi výzkumu řešitelský kolektiv plánuje na jaře 2023 představit výsledky dotazníkového šetření z dané fáze projektu studentům, kteří se dotazníkového šetření jako tazatelé zúčastnili. Věříme tomu, že tato forma zpětné vazby zvyšuje u studentů motivovanost pro podobné aktivity a názorně ukazuje, že jejich zapojení má smysluplný význam.

Tímto by řešitelský kolektiv FES chtěl poděkovat všem studentům za jejich pečlivý přístup, připomínky a poskytnuté kontakty. Velmi nám to pomohlo, děkujeme.

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES