Publikace detail

IDENTIFIKACE DETERMINANTŮ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE
Autoři: Linhartová Veronika | Vávrová Daniela
Rok: 2018
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration
Strana od-do: 175-185
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze IDENTIFIKACE DETERMINANTŮ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE Problematika přímých zahraničních investic se stává stále více diskutovaným tématem, pokud jde o možnosti ovlivnění jejich objemu a jejich přínosů pro národní ekonomiku. Přímé zahraniční investice mohou ovlivnit trh práce, zvýšit konkurenceschopnost, přinést nové postupy řízení, know-how, inovace nebo propojení národních ekonomik. Investice mohou také mít negativní dopady na národní hospodářství, jako je vytlačování domácích podniků nebo nerovnost přílivu investic do různých odvětví. Cílem příspěvku je rešerše empirických studií, které definují možné faktory ovlivňující příliv přímých zahraničních investic do země a vymezit specifické faktory ovlivňující příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Pomocí vícenásobné regresní analýzy byly Výdaje na vědu a výzkum, Hrubý domácí produkt, Korporátní daň a Index vnímání korupce identifikovány jako významné faktory ovlivňující přímé zahraniční investice v České republice. Přímé zahraniční investice (PZI); příliv PZI; determinanty PZI; regresní analýza; Česká republika.
eng THE IDENTIFICATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT´S DETERMINANTS IN THE CZECH REPUBLIC. The issue of foreign direct investment is becoming an increasingly discussed topic in terms of possibilities of influencing their volume and their benefits for the national economy as well. Foreign direct investment can influence the labor market, increase competitiveness, bring new management practices, know-how, innovation or interconnection of national economies. Investments can also have negative impacts on the national economy such as crowding out domestic businesses or inequality of investment inflows into different industries. The aim of the paper is based on empirical studies define the possible factors influencing the inflow of foreign direct investment into the country and identify the specific factors influencing the inflow of foreign direct investment into the Czech Republic. Using multiple regression analysis, the Expenditure on science and research, Gross domestic product, Corporation tax, and the Corruption perception index were identified as significant factors influencing foreign direct investment in the Czech Republic. Foreign direct investment (FDI); inflows of FDI; determinants of FDI; regression analysis; Czech Republic.