Výzkumné a tvůrčí projekty

V rámci své výzkumné orientace se ÚRBV zaměřuje na otázky vývoje regionů v globalizovaném světě, problematiku evropské integrace a politiky hospodářské a sociální soudržnosti; řízení regionálního rozvoje s akcentem na plánování a na sociální, ekonomické a environmentální důsledky implementace plánů; lidí v regionu jako zdroje tvorby bohatství i cílovou skupinu regionálního rozvoje;  urbanistické koncepce, město a krajinu v kontextu regionálního rozvoje;  finanční aspekty regionálního rozvoje; regionální ekonomiku, podnikatelské prostředí regionu, odvětvovou strukturu regionů; bezpečnost, ochranu a odolnost regionu, management rizika a krizí.

Další tvůrčí činnost orientuje zejména do oblasti inovace vzdělávací činnosti, do níž promítá výsledky svého výzkumu.

Většina akademických pracovníků URBV je členy Regional Science Association International (RSAI).

 

Akademičtí pracovníci URBV participovali či participují na těchto projektech (GAČR, MMR, MV, interní výzkumné projekty, resp. FRVŠ):

 

SGS 2018 020 Návrh koncepčního rámce pro řízení ekonomické odolnosti a regionálního rozvoje z hlediska komplexních adaptivních systémů

Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

V současné době je kladen důraz na efektivnost ekonomik regionů. Dosahování udržitelného rozvoje je však
podmíněno nejen ekonomickou efektivnosti, ale i dosažením potřebné míry ekonomické odolnosti. Novum
projektu spočívá v návrhu koncepčního rámce pro řízení ekonomické odolnosti regionu jako nástroje
uplatnitelného v rámci veřejné správy. Koncepční rámec pro řízení bude založen na evolučním přístupu k
ekonomické odolnosti regionů, jelikož doposud bylo spíše používané užší pojetí odolnosti zaměřené na
krátkodobou reakci regionů na události šokové povahy. Základní otázky projektu jsou: jak probíhá proces
dosahování ekonomické odolnosti regionu, zda lze vysledovat společné vzorce v socio-ekonomické struktuře
odolných regionů a jaké determinanty stojí za úspěšným propojením adaptace a adaptabilit ekonomiky
odolného regionu vedoucím k dlouhodobému regionálnímu rozvoji žádoucím směrem. Cílem projektu je návrh koncepčního rámce pro řízení ekonomické odolnosti regionů a podpory regionálního
rozvoje jako nástroje uplatnitelného v rámci veřejné správy. Koncepční rámec řízení bude mít formu
metodiky tvořené souborem doporučení a rozhodovacími stromy. Dílčím cílem je sestavení multiagentního
systému určeného pro zodpovězení výzkumných otázek.

 

SGS 2017 021 Hrozby a příležitosti implementace konceptu Smart Cities a Smart Region v kontextu regionálního rozvoje

Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Záměrem projektu je zhodnocení možností využití konceptu Smart Cities a Smart Regions pro řízení regionů směřující k odolnosti, udržitelnosti a zvyšování kvality života. Současné přístupy ke zkoumání těchto jevů často selhávají, jelikož jsou většinou založeny na přístupech abstrahujících od prostorových vazeb a neberou v potaz komplexitu reálného života. Projekt se proto zaměřuje na aplikaci metod evoluční ekonomické geografie a teorie komplexity za účelem zhodnocení na jedné straně barier dosahování odolnosti a kvality života ve městech a regionech, na straně druhé na identifikování a posouzení efektů plynoucích z implementace nástrojů Smart Cities a Smart Regions při zajišťování žádoucí trajektorie vývoje.
Výstupy projektu budou potenciálně využitelné pro management měst a regionů a současně výsledky projektu mohou představovat předvýzkum pro návrh projektů usilujících o finanční podporu z některých grantových agentur.
Cílem projektu „Hrozby a příležitosti implementace konceptu Smart Cities a Smart Region v kontextu regionálního rozvoje“ je zhodnocení a identifikace barier dosahování regionální odolností a kvality života na straně jedné a posouzení využitelnosti nástrojů Smart Cities a Smart Regions i s ohledem na jejich potenciální hrozby na straně druhé.

 

SGS 2016 Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů

Hlavní řešitel: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Předmětem dílčí aktivity (Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů) projektu studentské grantové soutěže je odborné usměrňování a rozvíjení vědecko-výzkumné činnosti doktorandů a současně zapojení nadaných studentů navazujících magisterských studijních programů do vědecko-výzkumné a publikační činnosti v rámci naplňování koncepce Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Dílčí aktivita cílí na výzkum aktuálních otázek a výzev, které jsou úzce spjaty s trendy, ale i riziky efektivního rozvoje regionů, přičemž důraz je kladen na multioborové propojování předmětu a metodiky zkoumání. Přínosy dílčí aktivity lze spatřovat jednak v rozvoji dovedností  zapojených studentů, jednak v podpoře jejich publikační činnosti v odborných časopisech a na vědeckých konferencích.

 

SGS 2015 Trendy a rizika efektivního rozvoje regionu

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

V souladu s posláním studentské grantové soutěže se tento projekt zaměřuje na podporu specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských a magisterských studijních programů. Cílem projektu je přispět k naplňování výzkumné koncepce Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve smyslu interdisciplinárního propojování předmětu a metodiky zkoumání regionálních a bezpečnostních věd ve vazbě na problematiku efektivního rozvoje regionu.

 

ERDI 2016-2018 Empowering Regional Development and Innovations

Hlavní řešitel: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

V srpnu 2015 uspělo konsorcium celkem 11 univerzit, firem a občanských institucí v čele s finskou univerzitou North Karelia Polytechnic (dříve Karelia University of Applied Sciences) se svým projektem ERDI - Empowering Regional Development and Innovations ve výzvě vypsané EACEA (Eduacation, Audiovisual and Culture Executive Agency) v programu ERASMUS+ Knowledge Alliances.Tento program podporuje mezinárodní projekty zaměřené na zvyšování inovativnosti ve výuce, obchodu a v širším socio-ekonommickém prostředí, na budování podnikatelských schopností a na podporu šíření inovací a výměnu znalostí mezi vysokými školami a podnikateli.

Projekt ERDI, kde jedním z jedenácti partnerů je i Univerzita Pardubice, uspěl jako jeden z osmi v konkurenci 200 žádostí. Kromě partnerů z Finska, Holandska, Slovenska a Maďarska jsou členy konsorcia i partneři z České republiky - MAS Železnohorský region, s kterým Fakulta ekonomicko-správní, konkrétně Ústav regionálních a bezpečnostních věd, spolupracuje již delší dobu.

Hlavním cílem projektu je zvýšit míru praktických znalostí studentů univerzit a tím zlepšit nejen jejich vlastní konkurenceschopnost na trhu práce, ale především v dlouhodobém horizontu konkurenceschopnost regionálních ekonomik.

Vlastní projekt sestává z 9 pracovních balíčků, z nichž Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je zodpovědná za analytické práce hned na začátku tříletého projektu. V prvním pololetí roku 2016 tak proběhnou koordinované analytické práce v jednotlivých regionech Evropy tak, aby na získaných datech mohly být postaveny práce dalších fází projektu. V rámci projektu spolupracují nejen univerzity z jednotlivých zemí, ale také 4 partneři v pozici regionálních firem a již zmíněná místní akční skupina MAS Železnohorský region z České republiky jako zvláštní entita spojující veřejnou správu a soukromý a občanský sektor v regionu. Všechny tyto subjekty budou v rámci projektu hledat vzájemnou inspiraci ke zlepšení toku informací, vzdělání a inovací v jednotlivých regionech tak, aby pozitivní praxe z jednotlivých regionů mohly být regionálně aplikovány a přispěly tak k naplnění hlavního cíle projektu.

 

NF-CZ07-INP-4-236-2015 Mobility for development of cooperation in research of economics and sustainable development

Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

V červnu 2015 byl schválen projekt cílící na navázání výzkumné spolupráce s norskými výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Projekt, jenž je pojímán jako výzkumná stáž, byl podpořen v rámci Programu CZ07 ("Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP"). Program je administrativně zajišťován Domem zahraničních služeb (DZS) resp. Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání.

Půlroční výzkumná stáž si kladla za cíl posílit spolupráci v oblasti výzkumných aktivit mezi Fakultou ekonomicko-správní – Ústavem regionálních a bezpečnostních věd Univerzity Pardubice a Department of Economy and Management, Faculty of Technology, Economy and Management, Gjovik University College. Těžiště vědecké spolupráce leží v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na regionální výzkum v oblasti ekonomické odolnosti regionů, regionální politiky EU a determinant regionálního rozvoje. Společné publikační výstupy projektu otevřou potenciál pro další spolupráci v následujícím období. Během trvání projektu budou posíleny i osobní vztahy, které jsou důležité pro spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Hostitelská Department of Economy and Management, Faculty of Technology, Economy and Management, Gjovik University College je výzkumná a vzdělávací instituce se zkušenostmi v oblasti výzkumu souvisejícím s udržitelným rozvojem. Místní výzkumná skupina (Research Group in Sustainable Business) se zaměřuje na výzkum v oblasti hodnocení udržitelného rozvoje v soukromém i státním sektoru (na národní i regionální úrovni). Výzkumná skupina spolupracuje se dvěma významnými vysokoškolskými institucemi (The University in Oslo a The Lillehammer University College) a také s dalšími dvěma v této oblasti neméně významnými výzkumnými institucemi (The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) a The Frisch Center in Economic Research). Díky hostitelské katedře získává i URBV prostřednictvím řešitele projektu další významné kontakty.

 

Další výzkumné projekty:

 • Rizika efektivního rozvoje regionů
 • Model řízení povzbudivého růstu regionu
 • Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu
 • Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu
 • Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města
 • Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst
 • Suburbanizace - hrozba fungování malých měst
 • Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů
 • Analýza kvalifikační a věkové struktury podniků vybraných odvětví v Pardubickém kraji
 • Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska
 • Ekonomický systém samosprávy v povstupovom období do EÚ
 • Výkonnost a síla podniků jako předpoklad rozvoje regionu
 • Regionálny rozvoj z pohľadu integračných procesov
 • Kapitálová síla a výkonnost podniků v regionálním kontextu
 • Infrastruktura lázeňského místa
 • Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek
 • Bezpečnost občanů - krizové řízení
 • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi

 

Tvůrčí projekty

IRS 2017 - Inovace předmětu Komunikace v krizích

Hlavní řešitel: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Krizová komunikace je zásadní součástí krizového řízení, a to jak z hlediska soukromoprávních organizací, tak z hlediska součinnosti orgánů veřejné správy v rámci ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí. Jedná se o dynamicky se rozvíjející obor, který v souvislosti s technologickým pokrokem, globalizací, měnící se geopolitickou situací a zvyšujícím se počtem mimořádných událostí, musí neustále reflektovat nové trendy a změny v celospolečenské poptávce. Současně se stává stále významnějším tématem nejen v oblasti bezpečnosti, ale kvůli rostoucím socio-ekonomickým dopadům mimořádných událostí je akcentována ve stále pestřejší škále oborů. Cílem projektu je aktualizace a zvýšení kvality výuky předmětu „Komunikace v krizích“, jež je vyučován v prezenční i kombinované formě bakalářského studia.

 

IRS 2017 - Inovace předmětu Regionalistika a regionální politika se zaměřením na implementaci vybraných metod ekonometrie

Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Projekt  „Inovace předmětu Regionalistika a regionální politika se zaměřením na implementaci vybraných metod ekonometrie“ umožní studentům lépe porozumět základním přístupům a nástrojům vhodně pro předmět vybraných metod ekonometrické analýzy zahrnujících postupy pro přípravu dat, zpracování základních analýz, tvorbu modelů pro stanovení závislostí mezi ukazateli, tvorbu modelů pro predikční účely a ověření předpokladů modelů i stanovení vhodných interpretací výsledků analýz. Získané znalosti i dovednosti zlepší uplatnitelnost absolventa na trhu práce.

 

IPRRO 2015 Inovace předmětů zaměřených na problematiku regionálního rozvoje vyučovaných v oborech navazujícího magisterského studia na FES UPa.

Hlavní řešitel: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Regionální rozvoj je oborem relativně mladým, avšak velice dynamickým, který spojuje teoretické poznatky s praktickou regionální politikou. Právě ta ovlivňuje každodenní životy milionů lidí nejen v ČR a EU, ale v každé zemi, která regionální politiku na svém území uplatňuje.

Materiály vypracované v rámci projektu a upravené sylaby budou reflektovat změny nového programovacího období EU, ale především zkušenosti z aplikace regionální politiky období minulých. Přestože ČR má s regionální politikou dvacetileté zkušenosti, ve spolupráci s odborníky ze zahraničních vysokých škol, by měly být zapracovány zkušenosti z dalších zemí. Pro komunikaci s odborníky budou využity kontakty z předchozí aktivity EUREKA a z ní vycházejícího konsorcium ERDI, kde jsou sdruženy univerzity ze Slovenska, Finska, Holandska, Maďarska, Kanady a České republiky a které své aktivity zaměřují na výuku v oblasti regionálního rozvoje.

 

Další tvůrčí projekty:

 • Implementace modularity do programu vzdělávání pracovníků veřejné správy na bakalářském stupni ekonomického studia
 • Inovace předmětu Finanční řízení
 • Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací
Rozšířit fotografii: 
false