Témata závěrečných prací

V návaznosti na výzkumné zaměření URBV a jeho jednotlivých akademických pracovníků jsou vypisována témata bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Ocenění bakalantů oboru Management a ochrana podniku a společnosti
Za vynikající úroveň své bakalářské práce získala cenu děkanky Fakulty ekonomicko-správní v roce 2013
Bc. Veronika Cichá
Téma práce: Protipovodňová opatření
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Za vynikající úroveň své bakalářské práce získala cenu děkanky Fakulty ekonomicko-správní v roce 2016
Bc. Nikola Klimešová
Téma práce: Nástroje zajištění bezpečnosti hendikepovaných osob s akcentem na asistenční a vodící psi
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Příklady témat bakalářských prací, zejména pro studijní program Ekonomika a management, obor Management ochrany podniku a společnosti a pro studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa, specializace Ekonomika pro kriminalisty a celníky:

 • Vývoj financování složek integrovaného záchranného systému
 • Bezpečnost výrobků na jednotném trhu EU
 • Boj s nelegálním přistěhovalectvím v EU
 • Krizový management a hendikepované osoby
 • Analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury s ohledem na hrozbu terorismu
 • Úloha Policie ČR v prevenci kriminality
 • Analýza bezpečnostních rizik v podniku zabývající se muniční výrobou
 • Bezpečnost železniční dopravy
 • Analýza podnikatelských rizik
 • Epidemie a opatření proti nim na území Pardubického kraje
 • Bezpečnostní audit v podniku zabývající se tříděním odpadu
 • Řízení bezpečnostních rizik na základní škole
 • Rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraném podniku

Ocenění diplomantů oboru Regionální rozvoj

Za vynikající úroveň své diplomové práce a v souvislosti s výbornými studijními výsledky získala cenu rektora Univerzity Pardubice I. stupně v roce 2013
Ing. Aneta Hýblová

Téma práce: Přímé zahraniční investice a rozvoj regionu
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
Tutor: Ing. Pavel Zdražil

Za vynikající úroveň své diplomové práce získal cenu rektora Univerzity Pardubice II. stupně v roce 2015
Ing. Jakub Muška

Téma práce: Cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje venkova
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Za vynikající úroveň své diplomové práce získala cenu děkanky Fakulty ekonomicko-správní v roce 2015
Ing. Marie Hladíková

Téma práce: Brownfields jako příležitost k rozvoji města
Vedoucí práce: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Za vynikající úroveň své diplomové práce získala cenu děkanky Fakulty ekonomicko-správní v roce 2016
Ing. Martina Kňavová

Téma práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích
Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Příklady témat diplomových prací, zejména pro studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj, specializace Urbanismus a Bezpečnost regionu:

 • Inovační strategie města a brownfields
 • Podpora proinovační odvětvové regionální politiky
 • Socioekonomický potenciál regionálního rozvoje – komparace krajů ČR
 • Rozvojový potenciál oblasti se zvýšenou ochranou přírody a krajiny
 • Ekonomické aspekty rozvoje venkova
 • Cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje venkova
 • Centra excelence na regionální úrovni
 • Potenciál cyklodopravy jako prvku podpory regionálního rozvoje
 • Suburbanizace jako příležitost rozvoje malých obcí
 • Krizová připravenost regionu a vybraných skupin obyvatel
 • Bezpečnostní problematika v oblasti informování a vzdělávání cizinců v ČR
 • Řízení komunikace s veřejností a humanitární pomoci při mimořádné události
 • Služební kynologie v rámci integrovaného záchranného systému

Příklad témat disertačních prací pro studijní program Hospodářská politika a správa, obor Regionální a veřejná ekonomie

 • Finanční inovace a jejich dopad na kapitálovou sílu regionu
 • Ekonomická odolnost regionů
 • Lidský činitel a jeho vliv na rozvoj regionu
 • Význam subintegračních seskupení pro regionální rozvoj
 • Možnosti oživení nevyužitých území obcí a měst (tzv. brownfields) a jejich management
 • Ekonomická náročnost urbánních struktur
 • Podpora rozvoje evropských regionů a jejich konvergence
 • Role regionální politiky EU při řešení regionálních disparit
 • Quality of life as a useful indicator in decision-making processes of public administration at the regional level