Ústav regionálních a bezpečnostních věd byl ustanoven na FES k 1. lednu 2012 a představuje institucionální zastřešení jednoho segmentu vědeckovýzkumné, pedagogické a další tvůrčí činnosti realizované na fakultě.  Ústav je odborně zaměřen na oblast regionálních ekonomických disciplín v širším interdisciplinárním kontextu, v němž akcentuje dva specializační směry: urbanismus – tradičně spjatý s otázkami regionálního rozvoje - a bezpečnost (obyvatel, podniků, státu) – jakožto směr, jehož provázanost s regionálním rozvojem se v teorii začíná rozvíjet a v praxi si vyžaduje stále větší pozornost - přitom navazovat lze dokonce na antické myslitele. Jak praví Aristoteles: „Základem stavby měst je především postavit město tak, aby byli lidé bezpečni a současně šťastni.“
 
Ústav se podílí na uskutečňování všech tří studijních programů realizovaných na FES, tj. HPS, SII a EM, a to jak na bakalářském a magisterském stupni. V případě oboru Regionální a veřejná ekonomie (HPS) i na doktorském stupni studia, v němž působí docenti ústavu rovněž jako školitelé doktorandů.
 
Na bakalářském stupni studia zajišťuje zejména předměty regionalistika a regionální politika, krizový management, ochrana obyvatelstva, ochrana společnosti, základy bezpečnostní politiky státu, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, komunikace v krizích.
 
Na magisterském stupni studia zajišťuje zejména předměty teorie regionálního rozvoje, lidské zdroje v regionu, finanční inovace a hospodářská soutěž, odvětvově regionální analýza, dále předměty metody a prognózy regionálního rozvoje, urbanistická teorie, teorie a praxe rozvoje měst a obcí, strategické plánování, územní plánování, ale i předměty mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky státu, integrovaný záchranný systém, terorismus a bezpečnostní systém státu.
 
Ústav regionálních a bezpečnostních věd rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jeho odbornému zaměření, opírá se přitom o participaci akademických pracovníků při dosavadním řešení projektů, např.
 • Analýza historického vývoje evropského integračního procesu vzhledem k mezinárodním vs. supranacionálním koncepcím
 • Finanční aspekty veřejných projektů podpořených ze strukturálních fondů EU a jejich vliv na regionální rozvoj
 • Model řízení povzbudivého růstu regionu
 • Výkonnost a síla podniků jako předpoklad rozvoje regionu
 • Analýza kvalifikační a věkové struktury podniků vybraných odvětví v Pardubickém kraji
 • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi
 • Lázeňství jako segment ekonomiky České republiky a Japonska
 • Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu
 • Suburbanizace - hrozba fungování malých měst
 • Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst
 • Bezpečnost občanů - krizové řízení
 • Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek.
 • SGS 2015 Trendy a rizika efektivního rozvoje regionu
 • ERDI 2016-2018 - Empowering Regional Development and Innovations 

Ústav rozvíjí spolupráci jak s aplikační sférou v ČR, zejména Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, oddělením regionálního rozvoje a oddělením krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje, Úřadem práce v Pardubicích, odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Hospodářskou komorou, MAS Železnohorský region, Institutem rozvoje evropských regionů, tak mezinárodní spolupráci zejména s významnými pracovišti zahraničních univerzit, např. Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, University of Hyogo (Japonsko), Matsumoto University (Japonsko), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Fakultou európskych štúdií a regionálného rozvoja Slovenskej polnohospodárskej univerzity v Nitre.