Ústav regionálních a bezpečnostních věd

Ústav regionálních a bezpečnostních věd byl ustanoven na FES k 1. lednu 2012 a představuje institucionální zastřešení jednoho segmentu vědeckovýzkumné, pedagogické a další tvůrčí činnosti realizované na fakultě.  Ústav je odborně zaměřen na oblast regionálních ekonomických disciplín v širším interdisciplinárním kontextu, v němž akcentuje dva specializační směry: urbanismus – tradičně spjatý s otázkami regionálního rozvoje - a bezpečnost (obyvatel, podniků, státu) – jakožto směr, jehož provázanost s regionálním rozvojem se v teorii začíná rozvíjet a v praxi si vyžaduje stále větší pozornost - přitom navazovat lze dokonce na antické myslitele. Jak praví Aristoteles: „Základem stavby měst je především postavit město tak, aby byli lidé bezpečni a současně šťastni.“

Vedoucí ústavu
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Ing.
Martin
Maštálka
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

martin.mastalka@upce.cz
466 036 168
Zástupce vedoucího
Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Ing.
Pavel
Zdražil
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

pavel.zdrazil@upce.cz
466 036 702
Sekretářka
 Helena Oborníková,

Helena
Oborníková


Fakulta ekonomicko-správní

helena.obornikova@upce.cz
466 036 584, 466 036 713

Studium


Vyučované předměty

Na bakalářském stupni studia ústav zajišťuje zejména předměty regionalistika a regionální politika, krizový management, ochrana obyvatelstva, ochrana společnosti, základy bezpečnostní politiky státu, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, komunikace v krizích.

Na magisterském stupni studia zajišťuje zejména předměty teorie regionálního rozvoje, lidské zdroje v regionu, finanční inovace a hospodářská soutěž, odvětvově regionální analýza, dále předměty metody a prognózy regionálního rozvoje, urbanistická teorie, teorie a praxe rozvoje měst a obcí, strategické plánování, územní plánování, ale i předměty mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky státu, integrovaný záchranný systém, terorismus a bezpečnostní systém státu.

Vyučované předměty

Studijní programy

Ústav se podílí na uskutečňování všech tří studijních programů realizovaných na FES, tj. HPS, SII a EM, a to jak na bakalářském a magisterském stupni. V případě oboru Regionální a veřejná ekonomie (HPS) i na doktorském stupni studia.
 

Témata závěrečných prací

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumná činnost

Ústav regionálních a bezpečnostních věd představuje institucionální zastřešení jednoho segmentu vědeckovýzkumné, pedagogické a další tvůrčí činnosti realizované na fakultě.  Ústav je odborně zaměřen na oblast regionálních ekonomických disciplín v širším interdisciplinárním kontextu.

Více o činnosti

Projekty

Ústav regionálních a bezpečnostních věd rozvíjí svou vědeckovýzkumnou činnost odpovídající jeho odbornému zaměření, opírá se přitom o participaci akademických pracovníků při dosavadním řešení projektů.

Naše projekty

Spolupráce


Spolupráce s praxí

Ústav rozvíjí spolupráci jak s aplikační sférou v ČR, zejména Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, oddělením regionálního rozvoje a oddělením krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje, Úřadem práce v Pardubicích, odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Hospodářskou komorou, MAS Železnohorský region, Institutem rozvoje evropských regionů, tak mezinárodní spolupráci zejména s významnými pracovišti zahraničních univerzit, např. Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, University of Hyogo (Japonsko), Matsumoto University (Japonsko), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Fakultou európskych štúdií a regionálného rozvoja Slovenskej polnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Více o spolupráci
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!