Přípravné kurzy z Matematiky

Studium ve většině studijních programů akreditovaných na Univerzitě Pardubice zahrnuje absolvování alespoň jednoho semestru vysokoškolské matematiky. Předpokladem úspěšného ukončení těchto předmětů je dobrá znalost středoškolské matematiky. Z dlouholetých zkušeností víme, že většina uchazečů o vysokoškolské studium nemá dostatečné znalosti této matematiky, ať již z důvodu, že matematika na střední škole byla nedostatečně zastoupena, anebo uchazeči mají delší odstup od středoškolského studia. Ústav matematiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pro vás v tomto akademickém roce pořádá tři typy přípravných kurzů, které by vám měly usnadnit studium matematiky na všech fakultách Univerzity Pardubice, případně i jiných vysokých školách. Jejich formy odpovídají rozdílným možnostem a požadavkům jednotlivých uchazečů. Tyto kurzy lze použít i jako přípravu k přijímacímu řízení na jiných vysokých školách a k maturitě z matematiky.

Výuku povedou zkušení pedagogové z Ústavu matematiky.
Zájemci si mohou podat přihlášky na tyto kurzy.

A)  Dlouhodobý přípravný kurz z matematiky

rozsah 40 vyučovacích hodin (10 x 4 vyučovací hodiny)

 V tomto kurzu bude s vámi mírnějším tempem probíráno a procvičováno učivo středoškolské matematiky. Kurz je především určen pro zájemce, kteří na střední škole absolvovali matematiku v omezeném rozsahu a pro ty, kteří mají od absolvování střední školy delší odstup. Kurz lze využít i jako přípravu na maturitní zkoušku.

Přípravný kurz se uskuteční v posluchárnách DB-B2 a DB-B3 v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská ulice 95, Pardubice - vždy v sobotu od 9 hodin.

Zahájení kurzu od 25. 1. 2020, ukončení  28. 3. 2020.

Cena kurzu je 2 830,- Kč.

Přihlášky zašlete nejpozději do 23. 1. 2020 na níže uvedenou adresu.

 

B)  Víkendový kurz

rozsah 28 vyučovacích hodin (4  x 7 vyučovacích hodin)

Tento kurz je vhodný pro uchazeče se slabší přípravou z matematiky na střední škole, kteří z časového hlediska nemohou absolvovat dlouhodobý kurz. V tomto kurzu bude uchazečům přednesena a zopakována středoškolská matematika se zdůrazněním těch partií, jejichž znalost je nevyhnutelná pro studium matematiky na vysoké škole. Kurz lze využít i jako opakování středoškolské matematiky před maturitou a přijímacími zkouškami na jiné vysoké školy.

Přípravný kurz se uskuteční v učebnách Fakulty ekonomicko-správní, 2.NP,  Studentská ulice 84, Pardubice - vždy v sobotu od 9 hodin. 

Zahájení kurzu 28. 3. 2020, ukončení  25. 4. 2020.

Cena kurzu je 1 960,- Kč.

Přihlášky zašlete nejpozději do 26. 3. 2020 na níže uvedenou adresu.

Informace k úhradě vložného viz níže.

 

C) Podzimní kurz

rozsah 28 vyučovacích hodin (4  x 7 vyučovacích hodin)

Tento kurz je vhodný pro nově  přijaté studenty do 1.ročníku FES. Výuka je zaměřena především na ty části středoškolské matematiky, které jsou nevyhnutnou podmínkou pro studium vysokoškolské matematiky.

Přípravný kurz se uskuteční v učebnách Fakulty ekonomicko-správní, 2.NP,  Studentská ulice 84, Pardubice - vždy v sobotu od 9 hodin v rozsahu 7 vyučovacích hodin v těchto termínech:

Zahájení kurzu 29.8.; ukončení  19. 9. 2020

Cena kurzu je 2900,- Kč.

Přihlášky zašlete nejpozději do 27. 8. 2020 na níže uvedenou adresu.

Informace k úhradě vložného viz níže.

 

O případných změnách učeben budete informováni na vrátnici příslušné budovy nebo na stránkách  www.upce.cz/fes.

Doprava k budově Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakultě Jana Pernera z nádraží ČD a ČSAD je autobusem č. 10 do stanice Univerzita, příp. trolejbusem č. 3, nebo autobusem č. 16 do stanice Polabiny, Hradecká.

Mapa univerzitního kampusu 

Zájemci, kteří se do kurzu  závazně přihlásí, již nebudou k návštěvě konzultací  vyzváni zvláštním dopisem, ale dostaví se do kurzu dle výše uvedeného rozpisu.

Kurzovné můžete zaplatit  převodem na náš účet (viz výše) nebo složenkou typu A . Doklad o zaplacení (kopie ústřižku nebo potvrzení o provedení platby) přiložte prosím k přihlášce.

Údaje pro vyplnění složenky typu A:

Adresa majitele účtu:

                                   Univerzita Pardubice          Číslo účtu:                   37030561/0100

                                   Studentská 95                       Název a sídlo banky: KB Pardubice

                                   532 10 Pardubice                  Variabilní symbol:  4051494001

 

Adresa pro zaslání přihlášky

(přihlášku zaslat spolu s dokladem o zaplacení kurzovného):

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Ústav matematických a kvantitativních metod

Studentská 95

532 10 Pardubice

Nezapomínejte prosím v adrese důsledně uvádět Ústav matematických a kvantitativních metod.

Přihlášky i potvrzení o platbě lze zasílat i e-mailem na adresu radka.kradlova@upce.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška k  přípravnému  kurzu  z  Matematiky

Z uvedené nabídky si vybírám následující kurz (kurzy):

(Zakroužkujte příslušné písmeno)

 

 A)   Dlouhodobý přípravný kurz    

 B)  Víkendový kurz

 C)  Pozdimní kurz

 

Jméno:

..................................................................................................

Adresa:

...................................................................................................

...................................................................................................

Telefon: ...................................................................................

E-mail:    ..................................................................................

Nezapomeňte prosím, přiložit doklad o zaplacení!

Dále svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí, že v případě mé neúčasti na kterémkoliv typu kurzu se kurzovné nevrací.

Datum, podpis:

Rozšířit fotografii: 
false