Fakulta očima doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D.

Při příležitosti výročí vzniku fakulty, jsme položili některým našim dlouholetým kolegům stejné otázky: Co se z jejich pohledu povedlo za 30 let existence fakulty a na co jsou pyšní?

Nastoupila jsem na Fakultu ekonomicko-správní v roce 1991, takže její letošní výročí mi nenápadně připomíná i výročí mého působení na fakultě. Podstatná část mého profesního života je spjata s fakultou, proto působení na fakultě není pro mne pouze „zaměstnáním“, ale mám k ní i do jisté míry osobní vztah a mám s ní spojenou celou řadu vzpomínek. Sdílela jsem v jejím vývoji období počátečního formování, získávání prvních akreditací studijních programů a jejich postupné rozšiřování. Vzpomínám na své kolegy, se kterými jsem se za ta léta na fakultě potkala a spolupracovala s nimi. Zažila jsem za tuto dobu i méně úspěšné roky, kdy se fakulta potýkala s neuspokojivou finanční situací nebo s poklesem počtu studentů. Ukázalo se však, že fakulta dokázala vždy nepříznivé okolnosti úspěšně překonat a stala se uznávanou a nedílnou součástí akademického společenství v rámci celé Univerzity Pardubice i v rámci České republiky. Jako bývalá proděkanka a děkanka jsem pyšná na to, že se fakultě dařilo rozšiřovat nabídku studijních programů, a byla úspěšná při získání institucionální akreditace udělované Národní akreditační agenturou ČR ve všech stupních studia až do roku 2028. To dává fakultě prostor pro její další rozvíjení ostatních akademických činností – tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti, výchově talentovaných mladých akademických pracovníků, kteří budou své vědomosti dále předávat studentům. Jsem pyšná na moderní zázemí, které fakulta v rámci univerzitního kampusu v průběhu let získala, na vybavení poslucháren, učeben a jednotlivých pracovišť. Těší mne, že o studium na fakultě je stále zájem a že nabízí široké spektrum studijních programů i v anglickém jazyce. Jsem pyšná na naše absolventy, které fakulta za ta léta vychovala, často zastávají významné pozice, a jsem velmi ráda, když se hlásí k naší fakultě i ke mně osobně jako jejich bývalé vyučující.

 

Co byste popřála fakultě do dalších let?

Do dalších let bych fakultě popřála, aby si vybudovanou pozici mezi fakultami podobného zaměření nejen udržela, ale dokázala ji upevnit a zlepšit. K tomu je potřeba nejen kvalitní materiální zázemí, ale především dostatek motivovaných studentů, akademických a dalších pracovníků, kteří budou po další léta fakultu reprezentovat a utvářet. Je důležité, aby na fakultě vzkvétaly akademické svobody, pocit sounáležitosti mezi akademickými pracovníky a studenty, aby vedení fakulty tyto hodnoty ctilo a podporovalo. Přeji fakultě, aby i v budoucnu naši studenti, absolventi a kolegové vzpomínali na léta strávená na fakultě, jako na léta, která jim dala kvalitní vzdělání, umožnila osobní rozvoj a kde našli mnoho přátel, spolupracovníků a kolegů.  

 

Doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. - Na FES pracuje od roku 1991. Její odborné a výzkumné aktivity jsou orientovány na analýzu finančních vztahů mezi jednotlivými články územní veřejné správy navzájem a současně mezi ústřední veřejnou správou a územní samosprávou. Věnuje se rovněž zkoumání makroekonomického aspektu ekonomických aktivit územních samospráv zejména jejich vlivu na zadluženost veřejných financí a ovlivňování fiskální politiky státu. V letech 2008 – 2015 byla proděkankou pro vnitřní záležitosti, v letech 2016 – 2019 byla děkankou fakulty. Nyní pracuje na Ústavu ekonomických věd.

Rozšířit fotografii: 
false